โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หรือ วัดชิโนรส
Chinorotwittayalai School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นช.ร.
ประเภทรัฐ
คำขวัญพึงรักษาความดีของตนไว้ดุจเกลือรักษาความเค็ม
รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา
สถาปนา11 ธันวาคม พ.ศ. 2444
ผู้ก่อตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส10001
ผู้อำนวยการราเมศ มุสิกานนท์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน1,567 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
สี███ สีขาวฟ้า
เพลงสดุดีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ต้นไม้ประจำโรงเรียน - ******
ชิโนรสวิทยาลัยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ชิโนรสวิทยาลัย
ชิโนรสวิทยาลัย
ชิโนรสวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติ

แก้

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชื่อเดิม โรงเรียนวัดชิโนรส ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2438 (ขณะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์แล้ว)

ในปี พ.ศ. 2444 เริ่มจัดการระบบการศึกษาแบบสามัญอย่างเป็นทางการ โดยกระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งให้ราชบุรุษฉายวงศ์ทวีป ซึ่งลาสิกขาออกจากพระภิกษุมาเป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน 101 คน ครู 3 คน พ.ศ. 2450 คุณนายแม้น อัคนิบุตร ได้สร้างอาคารขึ้นในบริเวณริมคลองมอญ ให้เป็นที่สอนพระปริยัติธรรมของวัดชิโนรสารามและต่อมาได้มอบให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนได้รับการยกระดับจากการสอนมูลศึกษาประโยคหนึ่ง ประโยคสอง เป็นระดับ ชั้นประถมศึกษา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

อาคารในโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

แก้
อาคาร ห้องภายในอาคาร
ตึก 1 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ห้องประชุมสมุทรโฆษ
 • ห้องเชิดชูเกียรติ
 • ห้องหมวดภาษาไทย
 • ห้องธนาคารโรงเรียน
 • ห้องโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ IEP
ตึก 2 ศรีสุคตขัติยวงศ์
 • ห้องฝ่ายงบประมาณ
 • ห้องหมอภาษาไทย​
 • ห้องหมวดสังคมศึกษา
 • ห้องพระพุทธศาสนา
 • ห้องอาเซียน
 • ห้องประชุมกฤษณาสอนน้อง
ตึก 3 องค์วาสุกรี
 • หอประชุมวาสุกรี
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ห้องฝ่ายวิชาการ
ตึก4 อริยสมศีลาจารย์
 • ห้องหมวดคณิตศาสตร์
 • ห้องหมวดการงานอาชีพฯ
 • ห้องหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องเรียนร่วม
 • ห้องนาฏศิลป์
 • ห้องดนตรีสากล
 • ห้องดุริยางค์
ตึก 5 สุวัณณรังษี
 • ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
 • ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
 • ห้องโครงการพิเศษ gifted
 • ห้องหมวดศิลปะ
ตึก ห้องสมุด สุเธียร เทียนประภา
 • ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
 • ห้องพิพิทภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • ห้องฝ่ายปกครอง

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

กิจกรรมนักเรียน

แก้
 • กีฬาภายในประจำปี
 • 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
 • ละครเวทีประจำปี
 • งานปัจฉิมนิเทศ
 • งานมุทิตาจิต
 • พิธีไหว้ครูประจำปี
 • การปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • สัปดาห์ห้องสมุด
 • การเรียนรู้พระนิพนธ์กรมสมเด็จ
 • งานเชิดชู​เกียรติ​

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°45′11″N 100°28′41″E / 13.753035°N 100.478126°E / 13.753035; 100.478126