เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีมาทางทิศตะวันตกประมาณ 13 กิโลเมตร

ป๊อกแป๊ก
ป๊อกแป๊ก ตั้งอยู่ใน Thailand Saraburi
ป๊อกแป๊ก
ป๊อกแป๊ก
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°30′58.9″N 100°51′34.4″E / 14.516361°N 100.859556°E / 14.516361; 100.859556พิกัดภูมิศาสตร์: 14°30′58.9″N 100°51′34.4″E / 14.516361°N 100.859556°E / 14.516361; 100.859556
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี
ตำบลหนองโน (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพิพัฒพงศ์ เพ็งภาค (ปลัดเทศบาล-ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาล)
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.440 ตร.กม. (0.556 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[1]
 • ทั้งหมด736 คน
 • ความหนาแน่น511.11 คน/ตร.กม. (1,323.8 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
8/5 หมู่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก ถนนสายท่าช้าง - สันมะค่า ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์036-391-250
โทรสาร036-391-213
เว็บไซต์https://www.pokpaeklocal.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก แรกเริ่มก่อตั้งตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 โดยจัดตั้งท้องถิ่นหมู่บ้านป๊อกแป๊กใต้ และหมู่บ้านนาร่อง ตำบลหนองโน ขึ้นเป็น สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก[2] อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน โดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลหนองโน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก[3] นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตามหลักการและเหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และเป็นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

การปกครองแก้ไข

ไฟล์:สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี.png
แผนที่แสดงเขตสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2507 และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

 • บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 1
 • บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 (บางส่วน)

สภาพสังคมแก้ไข

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดป๊อกแป๊กเป็นศูนย์รวมจิตใจ และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การทำนาและทำสวน อีกทั้งประชาชนในชุมชนยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้

สถานศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลป๊อกแป๊ก
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป๊อกแป๊ก

การสาธารณสุขในชุมชนแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโน
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 คน

ด้านคมนาคมแก้ไข

การคมนาคมขนส่ง  สภาพการคมนาคมขนส่ง ส่วนใหญ่ค่อนข้างสะดวก  โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการสัญจรไปมาดังนี้

ทางถนนแก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314 สายท่าช้าง - สันมะค่า
 • ทางหลวงชนบทหมายเลข  สบ.5043 เป็นถนนลาดยางผ่านเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
 • รถโดยสารประจำทาง สายสระบุรี - หนองโน - บัวลอย ผ่าน ทำให้สะดวกในการเดินทางไปในเมืองหรือท้องที่อื่น

ทางรถไฟแก้ไข

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 719 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2562[4] (หลัง)
ทะเบียนบ้านกลาง 0 2 2 4 3
บ้านป๊อกแป๊ก 1 174 200 374 145
บ้านนาร่อง 2 168 190 358 245
รวม - 344 392 736 393

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประชากรในเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก พ.ศ. 2562 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (85 ง): 2282–2283. 8 กันยายน 2507. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542. Check date values in: |date= (help)
 4. [1]ประชากรรายหมู่บ้าน เขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (ตำบลหนองโน) พ.ศ. 2562