สีที่ใช้ในเว็บ

(เปลี่ยนทางจาก สีเว็บ)

สีที่ใช้ในเว็บ หรือ สีเว็บ มีหลักการอ้างอิงถึงในลักษณะสองแบบ คือ อ้างอิงตามเลขฐานสิบหก ในรูปแบบ RGB รหัสผสมสีของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรืออ้างอิงตามชื่อสีภาษาอังกฤษ

รูปแบบสี

แก้

รูปแบบสีที่ใช้ในHTML CSS และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆ ใช้ในลักษณะของเลขฐานสิบหก ในแต่ละหลักแสดงถึงส่วนประกอบของแม่สีแสงได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งทุกสีสามารถประกอบขึ้นได้จากปริมาณที่แตกต่างกันของแม่สีแสงทั้งสาม มีการนำเสนอสองรูปแบบคือ[1]

  • เลขฐานสิบหก 3 หลัก แต่ละหลักมีค่า 0 ถึง F (15) จำนวนสีทั้งหมดที่สามารถแสดงได้คือ 163 = 4,096 สี
  • เลขฐานสิบหก 6 หลัก ทุกๆ 2 หลักจะมีค่าตั้งแต่ 00 ถึง FF (255) จำนวนสีทั้งหมดที่สามารถแสดงได้คือ 2563 = 16,777,216 สี

ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ สีแดง=36 สีเขียว=104 และสีน้ำเงิน=160 จะใช้เลขฐานสิบหก 6 หลัก มีค่าเท่ากับ 24, 68, A0 ตามลำดับ (อักษรตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผล) โดยนำมาจัดเรียงติดกันโดยไม่เว้นวรรค แล้วนำหน้าด้วยเครื่องหมายนัมเบอร์ # รวมเป็น #2468A0 ซึ่งจะแสดงสีน้ำเงินอ่อนออกมา ██ ส่วนแบบ 3 หลักที่ใกล้เคียงสีนี้มากที่สุดคือ #269 ██

สีมาตรฐานของ HTML

แก้

สีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 โดยแสดงชื่อสีมาตรฐานในภาษาอังกฤษ (อักษรตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผล เช่นกัน) และรหัสสีในเลขฐานสิบหก ได้แก่

ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี ชื่อ รหัสสี
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

ชื่อสีตาม X11

แก้

ระบบสีอื่นที่พัฒนาออกมาต่างหาก ที่ไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐาน ซึ่งเบราว์เซอร์ บางตัวไม่สามารถเรียกใช้สีเหล่านี้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามสีเหล่านี้เป็นสีมาตรฐานของ SVG ชื่อสีในภาษาอังกฤษ และ รหัสสีในเลขฐานสิบหก แสดงตามตัวอย่างข้างล่าง

ชื่อสี รหัสสี
(เลขฐานสิบหก)
R G B
ชื่อสี รหัสสี
(เลขฐานสิบหก)
R G B
indianred #cd5c5c darksalmon #e9967a
lightcoral #f08080 salmon #fa8072
orangered #ff4500 red #ff0000
crimson #dc143c firebrick #b22222
darkred #8b0000 mediumvioletred #c71585
pink #ffc0cb lightpink #ffb6c1
hotpink #ff69b4 deeppink #ff1493
palevioletred #db7093 darkkhaki #bdb76b
khaki #f0e68c palegoldenrod #eee8aa
lightgoldenrodyellow #fafad2 lightyellow #ffffe0
lemonchiffon #fffacd yellow #ffff00
gold #ffd700 papayawhip #ffefd5
Thai bmist golo #ffe4c9
moccasin #ffe4b5 peachpuff #ffdab9
cyan #00ffff aqua #00ffff
aquamarine #7fffd4 turquoise #40e0d0
mediumturquoise #48d1cc darkturquoise #00ced1
cadetblue #5f9ea0 slategray #708090
lightcyan #e0ffff paleturquoise #afeeee
powderblue #b0e0e6 lightsteelblue #b0c4de
steelblue #4682b4 lightblue #add8e6
skyblue #87ceeb lightskyblue #87cefa
deepskyblue #00bfff cornflowerblue #6495ed
royalblue #4169e1 mediumslateblue #7b68ee
dodgerblue #1e90ff blue #0000ff
mediumblue #0000cd darkblue #00008b
navy #000080 midnightblue #191970
lightsalmon #ffa07a orange #ffa500
darkorange #ff8c00 coral #ff7f50
tomato #ff6347 orangered #ff4500
aquamarine #7fffd4 mediumspringgreen #00fa9a
springgreen #00ff7f palegreen #98fb98
greenyellow #adff2f chartreuse #7fff00
lawngreen #7cfc00 lime #00ff00
lightgreen #90ee90 yellowgreen #9acd32
limegreen #32cd32 mediumseagreen #3cb371
darkseagreen #8fbc8f forestgreen #228b22
seagreen #2e8b57 green #008000
olivedrab #6b8e23 olive #808000
darkolivegreen #556b2f darkgreen #006400
mediumaquamarine #66cdaa turquoise #40e0d0
lightseagreen #20b2aa darkcyan #008b8b
teal #008080 lavender #e6e6fa
thistle #d8bfd8 plum #dda0dd
violet #ee82ee fuchsia #ff00ff
magenta #ff00ff orchid #da70d6
mediumorchid #ba55d3 darkorchid #9932cc
blueviolet #8a2be2 darkviolet #9400d3
mediumpurple #9370db slateblue #6a5acd
purple #800080 darkmagenta #8b008b
darkslateblue #483d8b indigo #4b0082
honeydew #f0fff0 mintcream #f5fffa
azure #f0ffff aliceblue #f0f8ff
ghostwhite #f8f8ff whitesmoke #f5f5f5
lavenderblush #fff0f5 mistyrose #ffe4e1
antiquewhite #faebd7 seashell #fff5ee
snow #fffafa white #ffffff
beige #f5f5dc linen #faf0e6
oldlace #fdf5e6 floralwhite #fffaf0
ivory #fffff0 gainsboro #dcdcdc
lightgrey #d3d3d3 silver #c0c0c0
darkgray #a9a9a9 gray #808080
dimgray #696969 darkslategray #2f4f4f
lightslategray #778899 slategray #708090
cornsilk #fff8dc blanchedalmond #ffebcd
bisque #ffe4c4 navajowhite #ffdead
wheat #f5deb3 sandybrown #f4a460
goldenrod #daa520 darkgoldenrod #b8860b
peru #cd853f chocolate #d2691e
maroon #800000 saddlebrown #8b4513
brown #a52a2a sienna #a0522d
darkred #8b0000 burlywood #deb887
tan #d2b48c rosybrown #bc8f8f
black #000000    

สีตามการจัดโซนสี

แก้
ชื่อภาษาไทย
HTML
name
R G B
Hex
ตัวอย่างสี
สีแดง
Indianred CD 5C 5C  
Lightcoral F0 80 80  
Salmon FA 80 72  
Darksalmon E9 96 7A  
Orangered FF 45 00  
Red FF 00 00  
Crimson DC 14 3C  
Firebrick B2 22 22  
Darkred 8B 00 00  
สีชมพู
Pink FF C0 CB  
Lightpink FF B6 C1  
  Palevioletred DB 70 93  
  Hotpink FF 69 B4  
  Deeppink FF 14 93  
  Mediumvioletred C7 15 85  
สีเหลือง
  Lightyellow FF FF E0  
  Lemonchiffon FF FA CD  
  Lightgoldenrodyellow FA FA D2  
  Papayawhip FF EF D5  
  Moccasin FF E4 B5  
  Peachpuff FF DA B9  
  Palegoldenrod EE E8 AA  
สีกากี Khaki F0 E6 8C  
  Yellow FF FF 00  
  Gold FF D7 00  
  Darkkhaki BD B7 6B  
สีน้ำเงิน
  Lightcyan E0 FF FF  
  Paleturquoise AF EE EE  
  Aqua 00 FF FF  
  Aquamarine 7F FF D4  
  Turquoise 40 E0 D0  
  Mediumturquoise 48 D1 CC  
  Darkturquoise 00 CE D1  
  Powderblue B0 E0 E6  
  Lightsteelblue B0 C4 DE  
  Lightblue AD D8 E6  
  Skyblue 87 CE EB  
  Lightskyblue 87 CE FA  
  Deepskyblue 00 BF FF  
  Cornflowerblue 64 95 ED  
  Steelblue 46 82 B4  
  Cadetblue 5F 9E A0  
  Mediumslateblue 7B 68 EE  
  Dodgerblue 1E 90 FF  
  Royalblue 41 69 E1  
สีน้ำเงิน Blue 00 00 FF  
  Mediumblue 00 00 CD  
  Darkblue 00 00 8B  
  Navy 00 00 80  
  Midnightblue 19 19 70  
สีส้ม
  Lightsalmon FF A0 7A  
  Orange FF A5 00  
  Darkorange FF 8C 00  
  Coral FF 7F 50  
  Tomato FF 63 47  
  Orangered FF 45 00  
สีเขียว
  Greenyellow AD FF 2F  
  Chartreuse 7F FF 00  
  Lawngreen 7C FC 00  
  Lime 00 FF 00  
  Palegreen 98 FB 98  
  Lightgreen 90 EE 90  
  Mediumspringgreen 00 FA 9A  
  Springgreen 00 FF 7F  
  Yellowgreen 9A CD 32  
  Limegreen 32 CD 32  
  Mediumseagreen 3C B3 71  
  Seagreen 2E 8B 57  
  Forestgreen 22 8B 22  
  Green 00 80 00  
  Olivedrab 6B 8E 23  
  Olive 80 80 00  
  Darkolivegreen 55 6B 2F  
  Darkgreen 00 64 00  
  Aquamarine 7F FF D4  
  Mediumaquamarine 66 CD AA  
  Darkseagreen 8F BC 8F  
  Lightseagreen 20 B2 AA  
  Darkcyan 00 8B 8B  
  Teal 00 80 80  
สีม่วง
  Lavender E6 E6 FA  
  Thistle D8 BF D8  
  Plum DD A0 DD  
  Violet EE 82 EE  
  Fuchsia FF 00 FF  
  magenta FF 00 FF  
  Orchid DA 70 D6  
  Mediumorchid BA 55 D3  
  Mediumpurple 93 70 DB  
  Slateblue 6A 5A CD  
  Blueviolet 8A 2B E2  
  Darkviolet 94 00 D3  
  Darkorchid 99 32 CC  
  Darkmagenta 8B 00 8B  
  Purple 80 00 80  
  Darkslateblue 48 3D 8B  
  Indigo 4B 00 82  
สีน้ำตาล
  Cornsilk FF F8 DC  
  Blanchedalmond FF EB CD  
  Bisque FF E4 C4  
  Navajowhite FF DE AD  
  Wheat F5 DE B3  
  Burlywood DE B8 87  
  Tan D2 B4 8C  
  Rosybrown BC 8F 8F  
  Sandybrown F4 A4 60  
  Goldenrod DA A5 20  
  Darkgoldenrod B8 86 0B  
  Peru CD 85 3F  
  Chocolate D2 69 1E  
  Saddlebrown 8B 45 13  
  Sienna A0 52 2D  
สีน้ำตาล Brown A5 2A 2A  
สีเลือดหมู Maroon 80 00 00  
สีขาว
  White FF FF FF  
  Snow FF FA FA  
  Honeydew F0 FF F0  
  Mintcream F5 FF FA  
  Azure F0 FF FF  
  Aliceblue F0 F8 FF  
  Ghostwhite F8 F8 FF  
สีควันบุหรี่ Whitesmoke F5 F5 F5  
  Seashell FF F5 EE  
  Beige F5 F5 DC  
  Oldlace FD F5 E6  
  Floralwhite FF FA F0  
  Ivory FF FF F0  
  Antiquewhite FA EB D7  
  Linen FA F0 E6  
  Lavenderblush FF F0 F5  
  Mistyrose FF E4 E1  
สีเทา
  Gainsboro DC DC DC  
  Lightgrey D3 D3 D3  
สีเงิน Silver C0 C0 C0  
  Darkgray A9 A9 A9  
  Gray 80 80 80  
  Dimgray 69 69 69  
  Lightslategray 77 88 99  
  Slategray 70 80 90  
  Darkslategray 2F 4F 4F  
สีดำ Black 00 00 00  

อ้างอิง

แก้