เปิดเมนูหลัก

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2509 มีหน้าที่รับผิดชอบงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (ถนน โครงสร้าง แหล่งน้ำ) ตามแผนงานพัฒนาชนบท

กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
Department of Rural Development
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 เมษายน พ.ศ. 2509
สืบทอดจาก สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (พ.ศ. 2509-2545)
วันยุบเลิก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
สืบทอดโดย กรมทางหลวงชนบท, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเป็นกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท พ.ศ. 2543[1] และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ยุบรวมกิจการของกรมโยธาธิการบางส่วน และกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท เป็น "กรมทางหลวงชนบท" สังกัดกระทรวงคมนาคม

ทำเนียบเลขาธิการคณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทแก้ไข

ทำเนียบอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทแก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

 • ส่วนกลาง
  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองการเงินและบัญชี
  • กองการเจ้าหน้าที่
  • กองก่อสร้างทางและโครงสร้าง
  • กองพัฒนาแหล่งน้ำ
  • กองควบคุมเครื่องจักรกล
  • กองโรงงานเครื่องจักรกล
  • กองบูรณะและซ่อมบำรุง
  • กองเยาวชนชนบท
  • กองส่งเสริมอาชีพและรายได้
  • กองการพัสดุและจัดซื้อ
  • กองแผนงานและโครงการ
  • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  • กองฝึกอบรม
  • กองวิจัยและประเมินผล
  • กองสำรวจและออกแบบ
  • ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท (10 ศูนย์)
 • ส่วนภูมิภาค
  • สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด (75 จังหวัด)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข