รัฐสภาญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 国会 โรมาจิKokkai, อังกฤษ: National Diet) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของญี่ปุ่นประกอบด้วยสองสภาคือ สภาล่างเรียกว่า สภาผู้แทนราษฎร และสภาสูงเรียกว่า ราชมนตรีสภา สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ 4 ปี ส่วนสมาชิกราชมนตรีสภามีวาระ 6 ปี และนอกเหนือไปจากการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ แล้ว รัฐสภายังมีหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี รัฐสภาของญี่ปุ่นประชุมครั้งแรกในชื่อ สภานิติบัญญัติแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ เมื่อ พ.ศ. 2432 รูปแบบและโครงสร้างของสภาในปัจจุบันนั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 สองปีหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง สภาในรูปแบบนี้เองที่รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ มีตั้งอยู่ที่ อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในแขวงชิโยะดะ มหานครโตเกียว

รัฐสภาญี่ปุ่น
国会
คกไก
สมัยประชุมสามัญที่ 189
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทระบบสองสภา
องค์ประกอบราชมนตรีสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรทาดาโมริ โอชิม่า
ตั้งแต่ 21 เม.ย. 2558
ประธานราชมนตรีสภามะซะอะกิ ยะมะซะกิ
ตั้งแต่ 2 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
สมาชิก722 คน
242 (ราชมนตรีสภา)
480 (สภาผู้แทนราษฎร)
House of Councillors Japan 2013.svg
กลุ่มการเมืองในราชมนตรีสภารัฐบาล (134 คน):

ฝ่ายค้าน (108 คน):

  DPJ/ชินเรียวกุฟูไก (58)
  YP (12)
  JCP (11)
  JRP (9)
  UP (6)
  SDP (3)
  NRP-GI (3)
  PLP (2)
  ไม่สังกัดพรรค (4)
House of Representatives Japan 2014.svg
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาล (325):

ฝ่ายค้าน (155):

  DPJ/Club of Independents (57)
  Restoration (54)
  YP (18)
  Tomorrow (9)
  JCP (8)
  ไม่สังกัดพรรค (6)
  SDP/Shimin Rengō (2)
  PNP(1)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาล่าสุด21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 23)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่าสุด14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 47)
ที่ประชุม
Diet of Japan Kokkai 2009.jpg
อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แขวงชิโยะดะ โตเกียว
เว็บไซต์
ราชมนตรีสภา – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
สภาผู้แทนราษฎร – เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

อำนาจแก้ไข

ตามมาตราที่ 41 แห่งรัฐธรรมนูญ ได้นิยามแก่รัฐสภาไว้ว่าเป็น "องค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ" และ "องค์กรออกกฎหมายแต่ผู้เดียวของรัฐ" ซึ่งบทบัญญัตินี้ได้แตกต่างกับรัฐธรรมนูญสมัยจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งได้บัญญัติให้องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยความยินยอมของสภา รัฐสภาไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีที่รัฐบาลเป็นผู้จัดทำมาเสนอต่อสภา นอกจากนี้รัฐสภายังมีอำนาจในออกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากร่างแก้ไขฯได้รับการอนุมัติจากสภา ก็จะต้องดำเนินการให้ประชาชนลงประชามติ นอกเหนือไปจากนี้ สภานิติบัญญัติยังมีหน้าที่ "ตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล" (มาตรา 62) และนายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลักษณะแบบนี้ได้สร้างหลักการที่ว่ากฎหมายอยู่เหนือกว่าผู้บริหารขององค์กรของรัฐ (มาตรา 67) หรือก็คือ สภาสามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐมนตรีได้ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการเข้าชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย 50 คน ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการชี้แจงข้อกล่าวหารวมไปถึงคำถามจากสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นอกจากนี้ สภายังมีอำนาจในการดำเนินคดีแก่ผู้พิพากษาที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดทางอาญา ทางวินัย หรือการกระทำที่มิชอบตามกฎหมาย[1]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 35°40′33″N 139°44′42″E / 35.67583°N 139.74500°E / 35.67583; 139.74500