มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Ratchathani Rajabhat University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.อบ. / UBRU
คติพจน์สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
นายกสภาฯพลเอก นิรุทธ เกตุสิริ
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล
ที่ตั้ง
วิทยาเขตในเมือง
เลขที่2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

วิทยาเขตบ้านยางน้อย

ถนนแจ้งสนิท ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สี████ สีเทา สีชมพู
เว็บไซต์www.ubru.ac.th

ประวัติ

แก้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการการศึกษาและให้การบริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ (บางส่วน) และบุคลากรในเขตจังหวัดและประเทศใกล้เคียง โดยจัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีพัฒนาการและการยกฐานะดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2458 มณฑลอุบลราชธานี ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต่ำขึ้นในโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล ตามตราสารเสมาธรรมจักรน้อยที่ ๗/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๘ มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2490 เปิด "โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี" ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2490 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรจังหวัด" และหลักสูตรประโยคครูมูล
 • พ.ศ. 2497 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร "ประโยคครูประถม" (ป.ป.)
 • พ.ศ. 2498 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา" (ป.กศ.)
 • พ.ศ. 2499 เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและองค์การยูเนสโก (Thailand Unesco Rural Teacher Education Project) หรือ TURTEP
 • พ.ศ. 2501 ยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี" เปิดสอนถึงระดับ ป.กศ.สูง
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
 • พ.ศ. 2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี"
 • พ.ศ. 2534 ทำโครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกพัฒนาสังคม และวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือ การบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานนามว่า "สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี"
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • ปีการศึกษา 2547 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" [1]
 • ปัจจุบันนี้ได้เปิดสอนระดับปริญญามหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการภายในจึงได้มีการสถานภาพเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาจารย์การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร

แก้
1 พ.ศ. 2491 - 2501 นายประสิทธิ์ สุนทโรทก ครูใหญ่ รร.ฝึกหัดครู
2 พ.ศ. 2501 - 2508 นายประสิทธิ์ สุนทโรทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
3 พ.ศ. 2508 - 2509 นายสนอง สิงหพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
4 พ.ศ. 2509 - 2515 นายสกล นิลวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
5 พ.ศ. 2515 - 2517 นายพจน์ ธัญญขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
6 พ.ศ. 2517 - 2519 นายจินต์ รัตนสิน อธิการวิทยาลัยครู
7 พ.ศ. 2519 - 2521 นายประธาน จันทรเจริญ อธิการวิทยาลัยครู
8 พ.ศ. 2521 - 2523 นายอรุณ มุขสมบัติ อธิการวิทยาลัยครู
9 พ.ศ. 2523 - 2529 ผศ.ดร.พล คำปังสุ์ อธิการวิทยาลัยครู
10 พ.ศ. 2530 - 2537 ผศ.ปุณณะ ภูละ อธิการบดีวิทยาลัยครู
11 พ.ศ. 2537 - 2538 ผศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
12 พ.ศ. 2538 - 2546 ผศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
13 พ.ศ. 2546 - 2547 ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
14 พ.ศ. 2547 - 2551 ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 พ.ศ. 2551 - 2556 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16 พ.ศ. 2556 - 2560 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
17 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คณะที่เปิดสอน

แก้
 
ป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

แก้

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

แก้
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
  • สาขา วิชาชีพครู
  • สาขา การบริหารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา ภาษาอังกฤษ
  • สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • สาขา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขา บริหารธุรกิจ
  • สาขา การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขา การสร้างเสริมสุขภาพ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขา การบริหารการศึกษา
  • สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
  • สาขา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  • สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
  • สาขา การบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หน่วยงานภายใน

แก้
 • สำนัก/สถาบัน/กองงาน
 • ศูนย์
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ศูนย์ภาษา
  • คลินิกเทคโนโลยี
  • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา
  • หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาครู
  • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • คณะ/วิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • วิทยาเขต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก้

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เกียรติประวัติ/รางวัล/ผลงาน

แก้
 • วงโปงลางของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับการยกย่องจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับรางวัลสังข์เงินและนับเป็นวงโปงลางแรกที่ได้รับเกียรตินี้ (การรำที่เป็นเอกลักษณ์ของวงโปงลางนี้คือ รำตังหวาย)
 • ทีม Beer Programmer นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ด้วย Dark Babic Professional คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาครองจากงานนิทรรศการ "Game Show 2008" นิทรรศการแสดงและประกวดผลงานเกมนักศึกษา ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2551 ณ จังหวัดขอนแก่น และทีม Princess ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีม Up To You และทีม Good Boy ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติจากนิทรรศการเดียวกัน

บุคลากร, ศิษย์ของสถาบัน ที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (23 ก): 1. June 14, 2004.
 2. ทีมข่าวมวยสยาม. เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก (แบทแมน). น็อกเอาต์ฉบับมวยสยาม. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2291. ISSN 15135454. หน้า 24

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้