วันชัย จิราธิวัฒน์

วันชัย จิราธิวัฒน์ (30 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 15 กันยายน พ.ศ. 2555) ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน), อดีตประธานกรรมการบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

วันชัย จิราธิวัฒน์
เกิด30 ธันวาคม พ.ศ. 2470
เสียชีวิต15 กันยายน พ.ศ. 2555 (84 ปี)
ไทย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
สาเหตุเสียชีวิตมะเร็งต่อมลูกหมาก
สัญชาติไทย ไทย
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
อาชีพนักธุรกิจ
องค์การมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
มีชื่อเสียงจากประธานกรรมการ
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
คู่สมรสสุมาลี จิราธิวัฒน์ ด่านภัทรกุล
บุตรญ: จินตนา
ช: วัฒน์, กอบชัย, ศักดิ์ชัย, พิชัย

ประวัติ

แก้

วันชัย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2470[1] เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 8 คนของเตียง (บิดา; ถึงแก่กรรม) และหวาน (มารดา; ถึงแก่กรรม) จิราธิวัฒน์[2] วันชัยจบการศึกษาระดับประถม จากโรงเรียนวัดราชโอรส ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ มัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นอกจากนี้ เขายังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย[1]

ชีวิตครอบครัว วันชัยสมรสกับสุมาลี (สกุลเดิม: ด่านภัทรกุล; อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เซ็นทรัลเทรดดิง ถึงแก่กรรมราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2544) มีธิดา 1 คนคือ จินตนา จิราธิวัฒน์ (สมรสกับฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน) และบุตรอีก 4 คนคือ วัฒน์, กอบชัย (สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน), ศักดิ์ชัย (สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีธิดา 1 คน) และพิชัย จิราธิวัฒน์[2] วันชัยถึงแก่กรรมเนื่องจากมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก[3] เมื่อเวลา 07:19 น. ของวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 กำหนดบำเพ็ญกุศลโดยสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ที่ศาลา 10 (มณเฑียร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร[4][3]

การทำงานและสังคม

แก้

ตลอดระยะการทำงาน วันชัยมีตำแหน่งทางธุรกิจที่สำคัญประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง จำกัด โดยดำรงตำแหน่งสูงสุด จนกระทั่งก่อนถึงแก่กรรมคือ ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด[4] นอกจากนั้น ยังเคยรับตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญคือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ของสภาผู้แทนราษฎร[1]

ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่งทางสังคม การศึกษา และองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่ง กล่าวคือ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย, กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการค้าไหหลำ, อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน, กรรมการสมาคมส่งเสริมการลงทุนการค้าไทย-จีน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ (รุ่นลมหวน), ประธานมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2555), ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ถาวร มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม, รองประธาน มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า และอุปนายก สมาคมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

วันชัยเคยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังต่อไปนี้[1]

อ้างอิง

แก้