ออนไลน์และออฟไลน์

(เปลี่ยนทางจาก ออนไลน์)

ออนไลน์ (อังกฤษ: Online, on-line) และ ออฟไลน์ (อังกฤษ: Offline, off-line) เป็นคำศัพท์ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ออนไลน์แสดงถึงสถานะของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ๆ และออฟไลน์แสดงถึงสถานะของการไม่เชื่อมต่อ ในความหมายปกติทั่วไป ออนไลน์อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ

นิยามมาตรฐาน

แก้

ตาม Federal Standard 1037C (อภิธานศัพท์โทรคมนาคม) ของสหรัฐอเมริกา ได้นิยามความหมายของออนไลน์และออฟไลน์ว่า เป็นสถานะหรือเงื่อนไขของ "อุปกรณ์หรือเครื่องมือ" หรือ "หน่วยกระทำการ" (execution unit) อย่างหนึ่ง (ต่อไปนี้จะเรียกรวมทุกอย่างว่า อุปกรณ์) การพิจารณาว่าอุปกรณ์ใดออนไลน์หรือไม่ จะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ

  • อุปกรณ์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของอุปกรณ์อื่น
  • อุปกรณ์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบที่มันเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
  • อุปกรณ์นั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีตามความต้องการของระบบ โดยไม่มีมนุษย์แทรกแซง
  • อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับระบบและสามารถดำเนินการได้
  • อุปกรณ์นั้นมีการทำงานเฉพาะตัวและพร้อมที่จะให้บริการ

ซึ่งในทางตรงข้าม อุปกรณ์ที่ออฟไลน์จะไม่ตรงกับเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดเลย (ตัวอย่างเช่นแหล่งพลังงานหลักถูกตัดหรือถูกปิด หรืออุปกรณ์นั้นปิดอยู่)

อ้างอิง

แก้