รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวมแก้ไข

 
 
1.
 
2.
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตสาเกตนคร)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศิลาทอง)
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์)
  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
  สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดจำแนกตามสังกัดแก้ไข

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไข

 
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดร้อยเอ็ด

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด[1] โดยมีโรงเรียนในสังกัด 60 โรงเรียน ซึ่งจัดอยู่ใน 7 สหวิทยาเขต[3] ได้แก่

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ศิลาทอง ขวาว เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา พระขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พระขัติยะวงษา โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ คำนาดี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สาเกตนคร หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สาเกตนคร จังหาร จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เมืองเกษปทุม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ทุ่งกุลาทอง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม พระขัติยะวงษา เชียงขวัญ เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ พัฒน์วิทย์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี เมืองแสนสามารถวิทย์ ดูกอึ่ง หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ พระขัติยะวงษา อีง่อง จตุรพักตรพิมาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สาเกตนคร หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนทรายทองวิทยา ทุ่งกุลาทอง โพนทราย โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ศิลาทอง ท่าม่วง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งกุลาทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พระขัติยะวงษา เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนธงธานี พระขัติยะวงษา ธงธานี ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ศิลาทอง โนนชัยศรี โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เมืองเกษปทุม บัวแดง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา พัฒน์วิทย์ ผาน้ำย้อย หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองแสนสามารถวิทย์ พนมไพร พนมไพร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม พระขัติยะวงษา พลับพลา เชียงขวัญ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ พัฒน์วิทย์ กกโพธิ์ หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พัฒน์วิทย์ ขามเปี้ย โพธิ์ชัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ศิลาทอง โพธิ์ทอง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ศิลาทอง โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา พัฒน์วิทย์ สระนกแก้ว โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน พัฒน์วิทย์ แวง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ เมืองแสนสามารถวิทย์ โพนเมือง อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม โพนสูง ปทุมรัตต์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ศิลาทอง โคกกกม่วง โพนทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สาเกตนคร ม่วงลาด จังหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พัฒน์วิทย์ เมยวดี เมยวดี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สาเกตนคร เมืองน้อย ธวัชบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เมืองเกษปทุม หนองผือ เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พระขัติยะวงษา ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ศิลาทอง วังหลวง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย พระขัติยะวงษา นิเวศน์ ธวัชบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สาเกตนคร ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา สาเกตนคร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สาเกตนคร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา ทุ่งกุลาทอง ท่าหาดยาว โพนทราย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทุ่งกุลาทอง สระคู สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ เมืองเกษปทุม คูเมือง เมืองสรวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิ ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศิลาทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เมืองเกษปทุม หนองแวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย พัฒน์วิทย์ รอบเมือง หนองพอก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ เมืองแสนสามารถวิทย์ หนองฮี หนองฮี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา ทุ่งกุลาทอง หัวโทน สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ทุ่งกุลาทอง หินกอง สุวรรณภูมิ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เมืองเกษปทุม เหล่าหลวง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา เมืองแสนสามารถวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1แก้ไข

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา (คุรุราษฎร์สามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย (คุรุรัฐประชาสามัคคี) แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์) ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านกอกนายูง (คุรุราษฎร์บำรุง) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล (สหราษฎร์วิทยาสรรค์) โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านป่ายาง โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรีสามัคคี โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านค้อ โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี โนนรัง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านโคกสง่า (มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านปอภาร (ปอภารราษฎร์บำรุง) ปอภาร (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านสงเปลือย (ประชาราษฎร์บำรุง) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแก่นทราย (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเปลือย (สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านรอบเมือง (คุรุรัฐประชานุสรณ์) รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนไตรคามสามัคคี (บ้านขี้เหล็ก) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ (ศิริเกตุประชาวิทย์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา (ประชาอุปถัมภ์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านดงสวอง สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านโนนแท่น หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองยูง หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ) เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย (สันติราษฎร์บำรุง) โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านดู่น้อย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านดงยาง ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองชาด ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านยางเครือ น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนรัฐทวิคาม น้ำใส จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านโคกมอน ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านไม้ล่าว (คุรุราษฎร์พัฒนา) เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านป่าดวน ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านอีโคตร (สามัคคีราษฎร์บำรุง) ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองหิน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านข่า หนองผือ จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนหนองตอวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านอีง่อง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านสวนมอญ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองช้าง เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองต่าย เขวาทุ่ง ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านงิ้ว (คุรูปถัมภ์) ธงธานี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านธวัชบุรี ธงธานี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ธงธานี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านคางฮุง ธวัชบุรี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านดู่ ธวัชบุรี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหัวโนน ธวัชบุรี ธวัชบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านขาม บึงนคร ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านไผ่ บึงนคร ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร บึงนคร ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านสังข์ บึงนคร ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ไพศาล ธวัชบุรี
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ไพศาล ธวัชบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ มะอึ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มะอึ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านมะอึ มะอึ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านมะยาง เมืองน้อย ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย เมืองน้อย ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองเบิด เมืองน้อย ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านราชธานี ราชธานี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านอีหมุน ราชธานี ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านตาอุด หนองไผ่ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองไผ่ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองไผ่ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองโสน หนองไผ่ ธวัชบุรี
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา หนองไผ่ ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านไก่ป่า หนองพอก ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม หนองพอก ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านดอนชัย หนองพอก ธวัชบุรี
โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านตรีคาม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี
โรงเรียนบ้านบากหนองแดง บ้านบาก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง (ยุทธศิลป์สงเคราะห์) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ (คุรุราษฎร์วิทยา) เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ (พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (คุรุราษฎร์บำรุง) ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา สวนจิก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ สวนจิก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านสวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ
โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ
โรงเรียนทรายทองวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านแคน จังหาร จังหาร
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว (เหล่างิ้ววิทยานุกูล) จังหาร จังหาร
โรงเรียนเมืองจังหาร จังหาร จังหาร
โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนวัดบ้านแพง (จตุคามวิทยา) ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา ดงสิงห์ จังหาร
โรงเรียนดงยางสะแบง ดินดำ จังหาร
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ดินดำ จังหาร
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านคุยค้อ (บัณฑิตประชาสรรค์) ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านพยอม ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต ดินดำ จังหาร
โรงเรียนบ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) ปาฝา จังหาร
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา) ปาฝา จังหาร
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ปาฝา จังหาร
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ผักแว่น จังหาร
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า ม่วงลาด จังหาร
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด ม่วงลาด จังหาร
โรงเรียนไตรคามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
โรงเรียนหัวนางามวิทยา ยางใหญ่ จังหาร
โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ (ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ แสนชาติ จังหาร
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนเมืองเชียงขวัญ เชียงขวัญ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านโนนข่า บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหวายหลึม (โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านเขือง บ้านเขือง เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านพระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก (วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ พระธาตุ เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านเกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านพลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านมีชัย หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนบ้านหมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ
โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหวายน้อย ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านจาน ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านเทอดไทย เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหนาด เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านยางใต้ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านอีโก่ม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบึงงามพัฒนา บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านนางาม บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านโนนราษี บึงงาม ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านหวายหลึม มะบ้า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง เหล่า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านบัวหลวง (สหราษฎร์บำรุง) เหล่า ทุ่งเขาหลวง
โรงเรียนบ้านซองแมว เหล่า ทุ่งเขาหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2แก้ไข

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอหนองฮี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3แก้ไข

สพป.ร้อยเอ็ดเขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นิเวศน์ ธวัชบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด นิเวศน์ ธวัชบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (8 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โรงเรียนเทศบาล 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย อนุบาล
เทศบาลตำบลชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี ขามเปี้ย โพธิ์ชัย อนุบาล
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนทอง แวง โพนทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองไพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ อนุบาล
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล 2) สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหนองพอก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก หนองพอก หนองพอก อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อุ่มเม้า ธวัชบุรี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู โรงเรียนอนุบาลสระคู สระคู สุวรรณภูมิ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ ภูเขาทอง หนองพอก อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแก้ไข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งตามอำเภอที่ตั้งแก้ไข

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)