โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
The Holy Infant Jesus Roi-Et School
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง
Map
218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ข้อมูล
ชื่ออื่นพก, PK
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญวินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
ผู้ก่อตั้งบาทหลวงไพศาล ใจดี
ผู้อำนวยการบาทหลวงสำรอง คำศรี
สีสี ฟ้า ขาว
เพลงมาร์ชพระกุมาร
เว็บไซต์www.holy.ac.th

ทำเนียบผู้บริหาร แก้ไข

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง(พ.ศ.) ตำแหน่ง
1 ไฟล์:Phaisan Jaidee.gifบาทหลวงไพศาล ใจดี พ.ศ. 2529 ผู้รับใบอนุญาต
2 ไฟล์:Termsak Chalernbun.gifบาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ 2529-2537 ผู้จัดการ
3 ไฟล์:Bunlers Phromsaena.gifบาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา 2472 - 2475
2538-2545
ผู้จัดการ
4  บาทหลวงสำรอง คำศรี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน ผู้จัดการ
5 บาทหลวงวีรเดช ศิลาโคตร พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน แก้ไข

 
พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคารมีคาแอล

สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นรูปเคารพทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมารเยซู นักบุญโยเซฟ และพระนางมารีย์พรหมจารี ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดาบุญธรรมคือนักบุญโยเซฟ และมารดาคือพระแม่มารีย์ (แม่พระ) โรงเรียนได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการให้การอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี" และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้[1]

ตราโรงเรียน แก้ไข

ตราโรงเรียนเป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงกับปรัชญาของโรงเรียนดังนี้

  • วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
  • เทียนจุด คือ คุณธรรม
  • หนังสือ คือ ปัญญาดี
  • แสงเทียน คือ ชีวิตต้องมีการพัฒนาอย่เสมอจึงจะก้าวหน้า[1]

ปรัชญาโรงเรียน แก้ไข

วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

คำขวัญ แก้ไข

ศาสนธรรม นำการศึกษา พัฒนาชีวิต[1]

อ้างอิง แก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2548,2548, หน้า 4

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

เว็บไซต์หลักโรงเรียน