ประเทศโกตดิวัวร์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 – ภาษาอื่น ๆ