สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี (อังกฤษ: Republic of Korea) สามารถหมายถึง