พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)

พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ) หรือที่เป็นที่รู้จักดีในนาม กิตติวุฑโฒภิกขุ (นามเดิม: กิติศักดิ์ เจริญสถาพร)[1] อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และอดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตภาวัน จังหวัดชลบุรี


พระเทพกิตติปัญญาคุณ
(กิติศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
กิตติวุฑโฒภิกขุ
190px
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479
มรณภาพ พ.ศ. 2548
อายุ 69 ปี
อุปสมบท พ.ศ. 2500
พรรษา 48
วัด วัดจิตตภาวัน
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ม.6 นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดจิตตภาวัน

ประวัติแก้ไข

พระเทพกิตติปัญญาคุณ เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม[ต้องการอ้างอิง] ต่อมาอุปสมบทในปี พ.ศ. 2500 ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ[2] โดยมีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ [3]มีผลงานทางด้านการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ การประพันธ์ และแต่งหนังสือเป็นจำนวนมาก[ต้องการอ้างอิง]

ช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา เคยกล่าวว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป ซึ่งในนิยามของท่านนั้น กำจัดความเป็นคอมมิวนิสต์ในใจนั้นไม่ผิด กล่าวถึงการทำใจ แต่ถูกฝ่ายขวา อันได้แก่ นวพล กลุ่มกระทิงแดง ในสมัยนั้นนำไปใช้เป็นวาทกรรม โจมตีฝ่ายซ้าย และยุยงให้คนไทยเกลียดชังนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมต่อต้านการกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปสู่การสังหารหมู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519[4]

ระยะหลังพยายามที่จะสร้างอุโบสถกลางทะเลและระดมทุนก่อสร้างคอนโดธรรมะ รวมทั้งโรงพยาบาลสงฆ์ แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2548 รวมอายุได้ 69 ปี[5]

สมณศักดิ์แก้ไข

วาทกรรมฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปแก้ไข

กิตติวุฑโฒภิกขุ ได้ให้สัมภาษณนิตยสารรายสัปดาห์ จัตุรัส เมื่อพ.ศ. 2519 อันกลายมาเป็นคำขวัญระบือลือลั่นของฝ่ายขวาว่า ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป ดังต่อไปนี้[9]

จัตุรัส: การฆ่าฝ่ายซ้าย หรือ คอมมิวนิสต์บาปหรือไม่

กิตติวุฑโฒ: อันนั้นอาตมาก็เห็นว่าควรจะทำ คนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำ แต่ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มันไม่ใช่คนสมบูรณ์ คือต้องตั้งใจ เราไม่ได้ฆ่าคน แต่ฆ่ามาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน(ฆ่าคอมมิวนิสที่อยู่ในใจคนให้ตาย)

จัตุรัส: ฝ่ายซ้ายที่ตายหลายคนในช่วงนี้ คนฆ่าก็ได้บุญ

กิตติวุฑโฒ: ถ้าหากฆ่าคอมมิวนิสใจคนที่ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ประโยชน์

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระมหากัจจายนเถระ รจนา. (2551). เนตติปกรณ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 7-8-52
  2. เรือเอก ธเนศ วงษ์วารี. กิตติวุฑโฒ ภิกขุ
  3. หนังสือเบื้องหลัง 6 ตุลา อรุณ เวชสุวรรณ หน้า 153
  4. 6 ตุลา “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” จาก ประชาไทย [ออนไลน์] วันที่ 2013-10-04.
  5. คุยได้ทุกเรื่อง : "พระกิตติวุฑโฒ"มรณภาพแล้ว
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 89, ตอน 202 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2515, หน้า 5
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 104, ตอน 253 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 6
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอน 101 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 4
  9. กิตติวุฒโฑภิกขุ. น.ส.พ.จัตุรัส ปีที่ 2 ฉบับที่ 51 วันที่ 27 มิถุนายน 2519