พระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1859-1936) เอกสารบางแห่งออกพระนามว่า เจ้าฟ้างุ่ม หรือ เจ้าฝ้างู่ม (ลาว: ຟ້າງຸ່ມ) ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง และเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงดง-เชียงทองพระองค์ที่ ๒๗ ซึ่งสืบเชื้อสายราชวงศ์มาจากขุนบรมราชาธิราช ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชพระองค์แรกของประเทศลาว พระเจ้าศรีสุริโยวงษ์ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงอินทปัตถ์ (พระนครหลวง) ในอาณาจักรขอม ทรงยกพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นพระอัครมเหสี พระเจ้าฟ้างุ้มและพระอัครมเหสีทรงมีบทบาทสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบกัมพูชาเข้ามาเผยแพร่ในราชอาณาจักรล้านช้าง นอกจากนี้เจ้าฟ้างุ้มยังได้ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนต่างๆ อาทิ ล้านนา ตีได้เมืองเชียงแสนและเชียงใหม่เป็นเมืองส่วยบังคับส่งส่วยทุกปีซึ่งขึ้นตรงต่อเมืองหลวงพระบาง มีการยอมอ่อนน้อมและส่งบรรณาการจากเมืองเชียงรุ่ง,เชียงตุง,แสนหวี,อยุธยา,ไดเวียด เป็นต้น เนื่องด้วยเกรงกลัวอิทธิพลของเจ้าฟ้างุ้ม กล่าวได้ว่าในยุคพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช ล้านช้างมีแสนยานุภาพแผ่อิทธิพลเหนือแว้นแคว้นอื่นๆได้หลายหัวเมืองใหญ่ๆและเป็นยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักร์ล้านช้างอีกด้วย

พระเจ้าฟ้างุ้ม
Fa Ngum-Vtne1.JPG

ครองราชย์ พ.ศ. 1896-1915
รัชกาลก่อน ไม่มี
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1859
เมืองชวาหรือเมืองซัว
สวรรคต พ.ศ. 1936
เมืองน่าน

พระราชอนุชาแก้ไข

พระเจ้าฟ้างุ้มทรงมีพระราชอนุชาทั้งหมด 5 พระองค์ ดังนี้

  • เจ้าฟ้าเงี้ยว
  • เจ้าฟ้ายาน
  • เจ้าฟ้าคาน
  • เจ้าฟ้าก่ำ
  • เจ้าฟ้าเขียว