พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน)

พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี ที่ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไปสนองงานคณะสงฆ์ที่จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีคุณูปการต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานอันล้ำค่า ในสมัยสุโขทัย ให้คงอยู่ด้วยการเก็บรวบรวมเอง และร่วมมือชี้แนะกรมศิลปากรในการบูรณะโบราณสถาน เป็นผู้ที่คอยจดบันทึกเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี และถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับรู้ มาเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าศึกษาของอนุชนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง[1]

พระราชประสิทธิคุณ

(ทิม ยสทินฺโน)
ส่วนบุคคล
เกิดสิงหาคม พ.ศ. 2424 (89 ปี)
มรณภาพพ.ศ. 2513
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย
อุปสมบทพ.ศ. 2444
พรรษา69
ตำแหน่งอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย/อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี

ประวัติ

แก้

กำเนิด

แก้

พระราชประสิทธิคุณ นามเดิม ขาว สกุล มุ่งผล เกิดเมื่อวันเสาร์ สิงหาคม พ.ศ. 2424 ที่ตำบลไผ่ดำ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง[2] ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง และมารดาได้เสียชีวิตแต่เยาวัยว์ เมื่อถึงวัยสมควรบิดาได้นำไปฝากเพื่อศึกษารับใช้พระในวัดมหาดไทย อำเภออ่างทองในขณะนั้น ซึ่งเป็นแบบแผนการศึกษาเดิมในครั้งอดีตที่เด็กจะไปศึกษาจากวัดผ่านการเป็นเด็กวัด บวชเป็นสามเณร และเป็นพระ จนกระทั่งได้มีโอกาสติดตามพระมาอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร บวชเป็นสามเณร เข้าเรียนหนังสือที่วัดนวลนรดิศจบชั้น 3 จากนั้นจึงได้ลาสิกขามาช่วยบิดาและครอบครัวประกอบอาชีพ จนกระทั่งถึงวัยครบ 20 ปี จึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และกลับไปจำพรรษาที่วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร รับหน้าที่พิเศษคือช่วยสอนหนังสือขอม แก่นักเรียนและนักธรรม ต่อมาได้รับยศสมณศักดิ์เป็นฐานาที่สมุห์ ทำหน้าที่คอยรับเสด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จฯ โปรดมาก จึงได้ส่งพระทิม ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองสุโขทัยระยะนั้น เพื่อดูแลงานการพระศาสนาต่างพระเนตรพระกัณห์ พระทิมเมื่อมาอยู่จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกับประชาชนก่อตั้งโรงเรียนนักธรรมเพื่อให้การศึกษาแก่กุลบุตรชาวสุโขทัยในครั้งนั้น เมื่อมาอยู่จังหวัดสุโขทัยได้เจริญก้าวหน้าทั้งการงาน และสมณศักดิ์ โดยพระสมุห์ทิมเป็นพระครูประทวนได้ 8 เดือน ก็ได้รับตราตั้งเป็นอุปัชฌาย์และได้รับสัญญาบัตร เป็นพระครูวินัยสาร เจ้าคณะแขวงอำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาศ รวม 2 แห่ง เมื่อ พ.ศ. 2472 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ 2508 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย จนถึงมรณภาพ รวมสิริชนมายุ 89 ปี

 

ตำแหน่ง

แก้

ลำดับ

แก้
ก่อนหน้า พระราชประสิทธิคุณ (ทิม ยสทินฺโน) ถัดไป
พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ โสโณ)   เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชธานี
(พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2513)
  พระประสิทธิโรจนคุณ (ภุชงค์ พุทฺธสุวณฺโณ)

สมณศักดิ์

แก้
 • พระสมุห์ทิม ยสทินฺโน
 • พระครูวินัยสาร
 • พระโบราณวัตถาจารย์
 • พ.ศ. 2505 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชประสิทธิคุณ พิบูลวิริยาธิกร บุราณเจติยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

งานอนุรักษณ์

แก้

เป็นผู้รวบรวมศาสนวัตถุและจัดมอบให้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย อาทิ

 • พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 20โดยได้จากวัดลาวลำพัน เมืองเก่าสุโขทัย บริเวณฐานมีจารึก [7]
 • สถูปหินทรายจำลอง สถูปหินทรายจำลอง ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 ฐานล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มพระพุทธรูปด้านละ 4 ซุ้ม ส่วนกลางทรงกลม มีซุ้มพระพุทธรูป 8 ซุ้ม ส่วนบนเป็นสถูปทรงกลมเจาะเป็นซุ้มพระพุทธรูป 8 ซุ้ม ต่อด้วยองค์ระฆังกลม ปล้องไฉน และปลียอด [8]
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19) [9] ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
 • พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยแบบหมวดใหญ่ พุทธศตวรรษที่ 20[10]
 • รอยพระพุทธบาทฯ เป็นรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย เดิมตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดนาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ท่านพระราชประสิทธิคุณ เป็นผู้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2462 - จนถึงปัจจุบัน [11]
 • พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22 [12]
 • เศียรพระพุทธรูป สำริด ศิลปะสุโขทัยตอนปลายมีอิทธิพลศิลปะอยุธยา[13]
 • พระพิมพ์ดินเผารูปพระลีลา ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20[14]
 • ตุ๊กตาสังคโลก เคลือบสีเขียว อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ผลิตจากเตาทุเรียง ที่ศรีสัชนาลัย เป็นรูปคนอุ้มเด็กติดอยู่ในชาม สันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการนำ เข้าเตาเผา [15]

ศิษย์ในอุปัชฌาย์

แก้

- พระราชพฤฒาจารย์ (ห้อม อมโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2529-2541)

- พระวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดลานหอย

- พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต ติสฺโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง กทม. (พ.ศ. 2501-2547)

อ้างอิง

แก้
 1. กรมศิลปากร. งานบูรณโบราณสถาน จังหวัดสุโขทัย พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 31 พฤษภาคม 2507[1] พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร 2507. หน้า 47
 2. "ประวัติพระราชประสิทธิคุณ [[สารานุกรมกาญจนาภิเษก]". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-12. สืบค้นเมื่อ 2010-10-15.
 3. [http://kanchanapisek.or.th/kp8/skt/skt102.html / ประวัติวัดราชธานี สารานุกรมกาญจนาภิเษก] เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
 4. "หลวงพ่อห้อม อมโร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-09-29. สืบค้นเมื่อ 2010-10-15.
 5. "ประวัติพระครูสุวิชานวรวุฒิ(ปี้) สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง(สุโขทัย)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-04-07. สืบค้นเมื่อ 2010-10-15.
 6. ประวัติพระครูพิศาลิวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล)
 7. พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย.[ลิงก์เสีย]
 8. สถูปหินทรายจำลอง.[ลิงก์เสีย]
 9. พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย.[ลิงก์เสีย]
 10. พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย.[ลิงก์เสีย]
 11. รอยพระพุทธบาทฯ.[ลิงก์เสีย]
 12. พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ .[ลิงก์เสีย]
 13. เศียรพระพุทธรูป สำริด.[ลิงก์เสีย]
 14. พระพิมพ์ดินเผารูปพระลีลา.[ลิงก์เสีย]
 15. ตุ๊กตาสังคโลก.[ลิงก์เสีย]