ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (24 สิงหาคม พ.ศ. 2496 — ) ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์[1]กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา[2] กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[3] ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[4] กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล[5] กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย[6] กรรมการอิสระและกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์[7]เขาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559[8] อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ[9] และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 75/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้รับการแต่งตั้งจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[10]

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ประวัติแก้ไข

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล หรือที่รู้จักกันในนามของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เกิดที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากวิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน และปริญญาเอกด้านการสื่อสารดิจิทัล จากที่เดียวกัน[11]

การรับราชการแก้ไข

เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณ ปี 2526 ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาบริหารอุตสาหการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควบกับการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดูแลในส่วนงานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2539 จนครบวาระ 2 สมัย ในปี พ.ศ. 2547 และได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในช่วงต่อมาจนถึง พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยได้รับการต่อวาระในปี พ.ศ. 2556 ดร.ทวีศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผลงานแก้ไข

นอกเหนือไปจากภารกิจช่วงที่สำคัญต่อชีวิต ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเวลา 8 ปี แล้ว กล่าวได้ว่า ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีผลงานหลักในกลุ่มของการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม[14]ต่างๆ ที่ต้องใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการริเริ่มสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยร่วมกับบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน [15] โดยเริ่มจากการก่อตั้งเครือข่ายไทยสาร โครงการสคูลเน็ต (School Net) เครือข่ายกาญจนาภิเษก เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ หรือ GINET (Government Information Network) และการมีส่วนร่วมในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มผลงานที่สาม คือเรื่องการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ ได้มีบทบาทสำคัญในการยกร่างกฎหมายต่างๆร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของประเทศหลายๆท่าน เช่น ศาสตราจารย์คนึง ฤๅไชย ศาสตราจารย์คณิต ณ นคร และเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นรองประธานกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งออกมาเป็น พรบ.ในปี 2550 รวมถึงการเป็นคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกของประเทศสองวาระ ในช่วงที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) งานสำคัญที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ. 2000 การยกร่างและผลักดันนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ หรือ IT 2010[16] การทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)[17] การผลักดันกฎหมายไอซีที ที่สำคัญต่อประเทศหลายฉบับ และการทำงานร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. เพื่อก่อตั้ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ทวีศักดิ์ เข้าร่วมทำงานกับกรรมการระดับชาติและของหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า 100 คณะ ดร.ทวีศักดิ์มีผลงานเขียน และคำบรรยายในที่ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศจำนวนมาก เป็นบทความมากกว่า 150 เรื่อง และปรากฏในหนังสือต่างๆไม่น้อยกว่า 30 เล่ม

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/264/11.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/262/T_0003.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/159/T_0006.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/142/9.PDF
 6. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย
 7. ประวัติคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
 8. http://www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/100260_1.pdf
 9. ทวีศักดิ์นั่งเก้าอี้ผอ.เนคเทค
 10. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-06-20. สืบค้นเมื่อ 2019-06-20.
 11. จากไพรัชถึงทวีศักดิ์ ผู้จัดการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ [ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ]
 13. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2547" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (9 ข): 2. 4 พฤษภาคม 2547. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. รวมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย NECTEC
 15. ประวัติของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย Network Start-up Resource Center, Oregon, USA
 16. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ NECTEC
 17. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) NECTEC

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข