คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Science and Technology, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 [2]ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 9[3] ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[4] และเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต[5] โดยระยะแรกจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับโอนมาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชา เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีครบ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Science and Technology,
Thammasat University
สถาปนา31 มีนาคม พ.ศ. 2529 (38 ปี)[1]
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ที่อยู่
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง–เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เพลงสายเลือดธรรม
สี  สีเหลืองทอง
เว็บไซต์www.sci.tu.ac.th

ประวัติ

แก้
 • พ.ศ. 2526 มีมติอนุมัตินโยบายทางวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และ "ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์" และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6]
 • พ.ศ. 2527 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความเห็นเรื่อง "คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน" และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรขึ้นมา 5 ชุด เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณา[7]
 • พ.ศ. 2528 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2528 และได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528[8]
 • พ.ศ. 2528 ภายหลังได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 12 เล่ม 103 ตอนที่ 51[9]
 • พ.ศ. 2529 ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)[10]
 • พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอโครงงานจัดตั้ง "คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา" ต่อคณะกรรมการการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (พ.ศ. 2528–2529)[11]
 • พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตรได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ [12]
 • พ.ศ. 2558 ขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคภาคเหนือ โดยตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยเปิดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณบุญชู ตรีทอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

แก้

ตั้งแต่เริ่มก่อจนถึงปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา[13] ดังต่อไปนี้

โครงการ / หลักสูตรอื่นๆ

แก้
โครงการ / หลักสูตรอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ / หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) [14]

 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

หลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (โครงการพิเศษ)

แก้
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถิติ (สถิติประยุกต์)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน)
 • สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) [15]

 • สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (โครงการพิเศษ)

แก้
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [16]

 • สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

ทำเนียบคณบดี

แก้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ 2 เมษายน พ.ศ. 25301 เมษายน พ.ศ. 2533
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 253330 เมษายน พ.ศ. 2536
3. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร์ อินทรวิชะ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 253622 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
4. รองศาสตราจารย์ วีนัส พีชวณิชย์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 253926 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 254225 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
6. รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร 26 กรกฎาคม พ.ศ. 254825 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
7. รองศาสตราจารย์ สายทอง อมรวิเชษฐ์ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 255131 สิงหาคม พ.ศ. 2554
8. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข 1 กันยายน พ.ศ. 255431 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1 กันยายน พ.ศ. 255731 สิงหาคม พ.ศ. 2560

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 – 30 มีนาคม 2562
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 พฤศจิกายน 2565
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้
รายนามประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
2530 นางสาวลัดดาวัลย์ วีระมิตรชัย (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2530 – 2531
2531 นายไกวัล หงส์ลดารมภ์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2531 – 2532
2532 นายชนินทร์ เชาวมิตร (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2532 – 2533
2533 นายชัยณรงค์ แต้มสาระ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2533 – 2534
2534 นายจงกิจ พิพัฒน์ธาราสกุล (สถิติ) พ.ศ. 2534 – 2535
2535 นายนรินทร์ อัศวรุจน์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2535 – 2536
2536 นายดิษฐ์ สุทธิวงศ์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2536 – 2537
2537 นายกัมพล อัฒจักร (คณิตศาสตร์) พ.ศ. 2537 – 2538
2538 นายเกรียงศักดิ์ สัตอาชากุล (สถิติ) พ.ศ. 2538 – 2539
2539 นายธนพงศ์ ไกรศรีวรรธนะ (เทคโนโลยีชนบท) พ.ศ. 2539 – 2540
2540 นายชาญชัย สิงห์มณีชัย (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2540 – 2541
2541 นายกัมพล สิริประภาพรรณ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2541 – 2542
2542 นายนิชสว์ จงอร (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2542 – 2543
2543 นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2543 – 2544
2544 นายจิตรประเสริฐ ปลื้มจิตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2544 – 2545
2545 นายสรรเพชญ ไชยยสิริยะสวัสดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2545 – 2546
2546 นายศิรเวทย์ จิรัตติกานนท์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2546 – 2547
2547 นางสาวเกวลิน สัณห์ฐานะกุล (คณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2547 – 2548
2548 นางสาวนวพร อิทธิชัยมานนท์ (เคมี) พ.ศ. 2548 – 2549
2549 นายฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2549 – 2550
2550 นายปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) พ.ศ. 2550 – 2551
2551 นายธีรศักดิ์ เทพบิ้ง (เคมี) พ.ศ. 2551 – 2552
2552 นายสุพัฒน์ พวงเงิน (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ. 2552 – 2553
2553 นายเฉลิมรัช นนทะภา (คณิตศาสตร์ประยุกต์) พ.ศ. 2553 – 2554
2554 นางสาววิมล ว่องวัฒนธรรม (คณิตศาสตร์) พ.ศ. 2554 – 2555
2555 นายไกรวิทย์ สินธุคำมูล (เทคโนโลยีชนบท) พ.ศ. 2555 – 2556
2556 นายณฐพล มีสวัสด์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) พ.ศ. 2556 – 2557
2557 นายณัฐเมศร์ แสงสายัณห์ (สถิติ ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2557 – 2558
2558 นายพันธวิศ เจริญผล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2558 – 2559
2559 นายสุรเชษฐ พุฒซ้อน (เทคโนโลยีการอาหาร) พ.ศ. 2559 – 2560
2560 นายพนธกร ภัคสุขพิมล (คณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2560 – 2561
2561 นายวริทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (คณิตศาสตร์ประยุกต์) พ.ศ. 2561 – 2562
2562 นายณัฐพล ปาลวัฒน์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2562 – 2563
2563 นายวิทัศน์ จันอุไรรัตน์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) พ.ศ. 2563 – 2564
2564 นายจุฑาพัฒน์ บางดี (คณิตศาสตร์) พ.ศ. 2564 – 2565
2565 นายสมาทาน ทองวัฒนะนันท์ (เทคโนโลยีการอาหาร) พ.ศ. 2565 – 2566
2566 นายชยภัทร ภัทรพันธุ์ชัย (เทคโนโลยีชีวภาพ) พ.ศ. 2566 – 2567

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา อดีตผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา และอดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิระขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง และอดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยา วสุไกรไพศาล, อั๋น นักแสดง

ปานระพี รพิพันธุ์, เอิ้น ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

พิภู พุ่มแก้ว, ต๊ะ ผู้ประกาศข่าวช่อง 9

ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง

เอกพงษ์ บุญเซ็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมเมอรอล เรียลเอสเตท จำกัด

มิลิน ดอกเทียน, น้ำหนึ่ง สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 1

ปุณยวีร์ จึงเจริญ, ออม สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 2 และกัปตันวง CGM48

ธนภณ เอี่ยมกำชัย, ภณ SUPERBOY จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ (ภาคพิเศษ)เดือนคณะ ได้รางวัล Popular Vote ของการประกวดเดือนมหาวิทยาลัย เริ่มเข้าวงการจาก Superboy Project Presented by GSB SB5 #2

นักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้
รายนามนักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเวสารัช จรเจริญ พ.ศ. 2559 – 2560

การเข้าศึกษาต่อ

แก้

การเข้าศึกษาต่อ[17]

 • โครงการรับตรง
 • การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบกลาง (Admission)[18]
 • โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
 • โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 • โครงการนักศึกษาพิการ
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
 • โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

การเดินทาง

แก้

การเดินทาง[19]

 • รถตู้ประจำทาง
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ–ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต–ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์–ศูนย์รังสิต (รถบริการของทางมหาวิทยาลัย)[20]
 • รถเมล์ประจำทาง
  • สาย 29 รังสิต–หัวลำโพง
  • สาย 39 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
  • สาย 510 รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย
  • รถเมล์ประจำทาง NGV สาย 2
  • รถสองแถว สาย 2

อ้างอิง

แก้
 1. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เกี่ยวกับธรรมศาสตร์http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/about-us-th เก็บถาวร 2012-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. คณะและหน่วยงาน http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/academics-th/faculties-colleges-institutes-th เก็บถาวร 2013-01-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/home-new-th เก็บถาวร 2013-01-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/content.html เก็บถาวร 2012-09-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 10. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 11. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 12. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 13. สาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/department/content.html เก็บถาวร 2012-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต https://sci.tu.ac.th/all-undergrad-th/
 15. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต https://sci.tu.ac.th/all-master-programs-th/
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต https://sci.tu.ac.th/all-phd-th/
 17. การเข้าศึกษาต่อ http://www.sci.tu.ac.th/admission/admission03.html[ลิงก์เสีย]
 18. หนังสือคุณสมบัติ การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 19. การเดินทางมา มธ รังสิต http://www.tuopenhouse2011.tu.ac.th/routeTU.html เก็บถาวร 2012-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 20. การเดินทางมา มธ รังสิต http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/about-us-th-2/maps-directions-th/178-about-us-th/maps-directions-th/map-rangsit-campus-th/200-map-directions-rangsit-campus-th[ลิงก์เสีย]


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. https://ict.tu.ac.th/