คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Nursing, Mahasarakham University) เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) สถาปนาขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ตามแบบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เพื่อสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้ทำการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตราคณะพยาบาลศาสตร์ มมส.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing,
Mahasarakham University
อักษรย่อพย. / NU
ที่อยู่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 41 หมู่ที่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วันก่อตั้ง20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (22 ปี) [1]
คณบดีรศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว[2]
สีประจําคณะ     สีขาว
สัญลักษณ์ดอกปีบ
สถานปฏิบัติโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์nu.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
ดอกปีบเป็นดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีแผนเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เดิมกำหนดเปิดสอนในปี พ.ศ. 2544 แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาขาดแคลนพยาบาลอย่างชัดเจน และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทยให้เร่งรัดการเพิ่มผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2542 ซึ่งในขณะนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลิตพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเพียงสถาบันเดียวคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[3]

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้น จึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยภูมิภาค ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการได้รับการบริการ สุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ขอปรับแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ จากปี พ.ศ. 2544 เป็นปี พ.ศ. 2540 และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1286/2538 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธานกรรมการ[4]

คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามริเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2538[1] และในปี พ.ศ. 2541 ทำให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาทำนองเดียวกับคณะดำเนินงานในรูปแบบการบริหารในลักษณะนอกระบบราชการ ที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแลทำให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนฐานะมาเป็น“คณะพยาบาลศาสตร์” ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นผู้รักษาการคณบดี[3] และถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานนอกระบบราชการในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

สัญลักษณ์แก้ไข

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตะเกียงไนติงเกล

 • สีประจำคณะ

     สีขาว

 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำคณะ

ต้นปีบหรือต้นกาสะลอง คือต้นไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายในแก้ไข

 • สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ
  • งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ
  • งายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต
 • สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าภาควิชา)
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
  • กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

หลักสูตรแก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และโททั้งสิ้น 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[6]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

รวมทุกกลุ่มวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
 • สาขาผู้ช่วยพยาบาล (ป.ผู้ช่วยพยาบาล)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (พย.ม.)

กลุ่มวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพยาบาล

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนั้น

ทำเนียบคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 20 กรกฎาคม 2541 - 15 กันยายน 2542 (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 16 กันยายน 2542 - 1 พฤษภาคม 2543 (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2 พฤษภาคม 2543 - 31 พฤษภาคม 2544
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2544-1 เมษายน 2546

(รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี)

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 2 เมษายน 2546 - 28 สิงหาคม 2551
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 29 สิงหาคม 2551-14 กรกฎาคม 2553
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 15 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2561
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน[7]

สถานที่ตั้งและพื้นที่แก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และสำนักคอมพิวเตอร์ โดยทำการเรียนการสอนภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "คณะผู้บริหาร". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. 3.0 3.1 BugBigM (10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553). "ประวัติความเป็นมาคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. ทบวงมหาวิทยาลัย. "แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)" (PDF). สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 5. คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "พิธีกตัญญูคุณูปการแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)
 6. หลักสูตร
 7. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 29 มีนาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข