ปาล์ม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Arecaceae)

ปาล์ม อาจหมายถึง

ชื่อที่ใกล้เคียง ได้แก่