หมาก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

หมาก เป็นพืชจำพวกปาล์ม มีด้วยกันหลายชนิด ดังนี้

พืช
หมาก ยังคงหมายถึง ตัวหมาก หรือ เม็ดหมาก ที่ใช้ในการละเล่นต่างๆ เช่นใน
หมาก หมายถึง ขนมขบเคี้ยว ด้วย
หมาก ในความหมายอื่น