โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (Muangphonpittayakom School) อักษรย่อ (ม.พ.ค.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น [1] ตั้งอยู่ เลขที่ 123 ถนนเมืองพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
Muangphonpittayakom School gray.png
จำนวนนักเรียน 3217 คน
“บุคคลผู้ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์"
เลขที่ 123 ถนนพล-แวงน้อย ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Muangphonpittayakom School
อักษรย่อ ม.พ.ค. / M.P.K.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
สถาปนา 7 เมษายน พ.ศ. 2514
รหัส 3040100101
ผู้อำนวยการ นายประสาน กองทอง
สี      (เหลือง) -      (แดง)
เพลง มาร์ชเมืองพลพิทยาคม
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 7 เมษายน 2514 ให้ชื่อว่า โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้รับนักเรียน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวม 90 คน โรงเรียนยังไม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจึงได้อาศัยเรียนที่ สังกัด โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ทางราชการแต่งตั้งให้นายชวลิต สุวรรณี ครูโรงเรียนพล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายประยูร สมบัติธีระ ครูใหญ่โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดนครพนม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่รับมอบงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2514 และได้ย้ายนักเรียน มาเรียน ที่อาคารชั่วคราว ตำบลลอมคอม ณ สถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันแมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2515 ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองอรุณ มีราษฎรในชุมชนอำเภอพลร่วมบริจาคที่ดินด้านทิศตะวันออกให้อีก ได้แก่ นายกั้ง อิสสระพงศ์ นางปิ่น กุศลเลิศจริยา และนายเดชลี้วาระ คนละประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 119 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา [2]

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ห้องเรียนพิเศษแก้ไข

 (Excellent English Class:EEC)
  • ห้องเรียนปกติ
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 ศิลป์-ภาษาจีน
 ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 ศิลป์-ทั่วไป

ทำเนียบคณะผู้บริหารแก้ไข

คณะผู้บริหารโรงเรียน
รายนาม ตำแหน่ง
นายประสาน กองทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
▪นายอนันต์ ธรรมทอง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
▪นายสุเทพ อ้นอมร รองผู้อำนวยการชำนาญการ (ฝ่ายวิชาการ)
▪นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ (ฝ่ายวิชาการ)

อ้างอิงแก้ไข