โรงเรียนวัดมะทาย

โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) (อังกฤษ: Watmataiy(Sumwitthayafairat) School) (อักษรย่อ: ม.ท., M.T.) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีนักเรียนประมาณ 153 คน มีสร้อยโรงเรียนว่า "สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์" โดยเป็นโรงเรียนที่ประชาชนในอำเภอมะขามเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดย คำว่า "สุม" เป็นนามของคหบดีชาวหนองอ้อที่ได้ร่วมเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ นางสุม พลคิด คำว่า "ฝ่าย" เป็นนามของเจ้าอาวาสวัดมะทายในขณะนั้น ชื่อ หลวงพ่อฝ้าย (พระครูประสาทพัฒนกิจ) คำว่า "ราษฎร์" เป็นคำเรียกที่แสดงถึงความสามัคคีของประชนชนในอำเภอมะขามที่ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนขึ้น

โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
Watmataiy(Sumwitthayafairat) School
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ท. / M.T.
ประเภทโรงเรียนรัฐ ขนาดกลาง
คำขวัญปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต - ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สถาปนา1 มิถุนายน พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้งขุนประศาสน์ ประสิทธิการ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รหัส1022010609
ผู้อำนวยการนางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม
ระดับปีที่จัดการศึกษาอ. 2 - ป. 6
สี███ ม่วง
███ ขาว
ต้นไม้ต้นพะยอม
เว็บไซต์https://www.facebook.com/WatmataiySchool

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนวัดมะทาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 โดย ขุนประศาสน์ ประสิทธิการ นายอำเภอมะขาม โดยมี นายวัง เขียวมรกต เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดมะทายในปัจจุบันแก้ไข

โรงเรียนวัดมะทาย มีพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสองระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.2-อ.3) และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวนชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน รวม 8 ห้องเรียน

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดมะทาย มีผู้บริหาร 10 ท่าน

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายวัง เขียวมรกต ครูใหญ่ พ.ศ. 2479 ไม่ทราบ
2 นายปรีชา แสงพลอย ครูใหญ่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
3 นายสุจินต์ ศรีโรจน์ ครูใหญ่ พฤษภาคม พ.ศ. 2521 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
4 นายบุรี ม้าแก้ว ครูใหญ่ พฤษภาคม พ.ศ. 2524 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
5 นายไพบูลย์ วิมลาพาณิชย์ ครูใหญ่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
6 นายพงษ์ศักดิ์ ดำกริต ครูใหญ่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 มีนาคม พ.ศ. 2541
7 นายเทพชัย แสงพลอย ครูใหญ่ กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กันยายน พ.ศ. 2544
8 นางพิชญา เบี้ยแก้ว ผู้อำนวยการ เมษายน พ.ศ. 2545 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
9 นางมนรัตน์ เวชโชติ ผู้อำนวยการ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
10 นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

ข้อมูลโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

คำขวัญโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

คุณธรรมนำความรู้ สู่ความพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนแก้ไข

คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พุทธศาสนสุภาษิตแก้ไข

"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

สีม่วงและสีขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

ดอกพะยอม

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

 • อาคาร ๑
 • อาคาร ๒
 • อาคารอเนกประสงค์(อนุบาล)
 • อาคารทาทาฯ
 • โรงอาหาร
 • สนามเด็กเล่น
 • สนามฟุตบอล
 • บ้านพักครู
 • ห้องน้ำห้องส้วม

อาณาบริเวณของโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

 • ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนเนินตะกรี๊ด-บ้านมะทาย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนวัดมะทาย
 • ทิศเหนือ ติดกับ ถนนวัดมะทาย
 • ทิศใต้ ติดกับ ถนนบ้านมะทาย-บ้านบอเวฬุ

ประตูโรงเรียนมี 3 ประตู

 • ประตูที่ 1 ประตูทางเข้า ติดกับ วัดมะทาย
 • ประตูที่ 2 ประตูทางออก ติดกับ วัดมะทาย
 • ประตูที่ 3 ประตูหลัง ติดกับ ถนนเนินตะกรี๊ด-บ้านมะทาย

จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนวัดมะทายแก้ไข

ระดับอนุบาลแก้ไข

ระดับประถมศึกษาแก้ไข

กีฬาสีแก้ไข

ชื่อคณะสีของโรงเรียนวัดมะทาย

 • ██ ทับทิม (สีแดง)
 • ██ ไพลิน (สีน้ำเงิน)

ศิษย์เก่าเกียรติภูมิแก้ไข

การติดต่อโรงเรียนแก้ไข

สามารถติดต่อโรงเรียนวัดมะทายได้ โดยทางโทรศัพท์เลขหมาย 0-3960-9969 หรือ 08-1147-7178

อ้างอิงแก้ไข

 • สถิตินักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข