โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล หรือ โรงเรียนสตรีวิทยา 3 เป็นโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนในเครือสตรีวิทยา ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของโรงเรียนใกล้สถานที่สำคัญ 2 แห่ง คือ ถนนอุทยาน และพุทธมณฑล มีการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Putthamonton School
ข้อมูล
ชื่ออื่นนมร.ส.ว. (NMR.S.W)
ประเภทรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คำขวัญรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา10 สิงหาคม พ.ศ. 2535
รหัส1000104802
ผู้อำนวยการนายธนะกุล ช้อนแก้ว
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี███ สีแดง - ███ สีขาว
ต้นไม้ราชาวดี
เว็บไซต์
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติโรงเรียน แก้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสที่ปี พ.ศ. 2535 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสนองพระกรุณาธิคุณเพื่อเป็นการถวายสักการะ และเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์สืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจำนวน 9 โรง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2535

ในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ กรมสามัญศึกษา ได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณจรีพร เทพผดุงพร คุณเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และคุณทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ณ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จำนวน 2 ไร่ และได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 95 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบพร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ 2535-2537 ในปีการศึกษา 2535 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษาได้มอบให้ โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านต่างๆ ในปีการศึกษาแรกโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรับสมัครจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนักเรียนในพื้นที่บริการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง 144 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 39 คน รวมจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาแรกนี้ 183 คน มีครูอาจารย์ช่วยปฏิบัติราชการจำนวน 14 คน นักการภารโรง 1 คน เนื่องจากในระยะนี้โรงเรียนยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และในปีเดียวกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง จากสมเด็จพระนางเจ้าสรนิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของกรมสามัญศึกษาว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535

ดังนั้นโรงเรียนสตรีวิทยา3 พุทธมณฑล จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล" และถือเอาวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวรินทร์ เขียวสะอาด เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และนักเรียนในพื้นที่บริการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 218 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 37 คน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ไม่เพียงพอและอาคารเรียนอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากคุณเศรษฐพงศ์ จตุรงสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร เพื่อขอใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3 ซึ่งใกล้กับสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวแห่งที่ 2 โดยได้ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนจากโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 พร้อมจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 39 คน นักการภารโรง 1 คน และรปภ 1 คน

ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยไม่ต้องสอบถามนโยบายจากกรมสามัญศึกษาในพื้นที่บริการและรับนักเรียนเพิ่มเติมจากโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้อง 490 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 55 คน รวมรับนักเรียนในปีการศึกษา 2537 จำนวน 545 คน และยังคงใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียน มีจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 46 คน นักการภารโรง 1 คน รปภ 1 คน ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2537 อาคารเรียนถาวรได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวไปยังอาคารเรียนถาวรเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

ความหมายของชื่อโรงเรียน แก้

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่าง ๆ ดังนี้
นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
ราชินี แปลว่า พระมเหสี
อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
 • สตรีวิทยา เป็นชื่อของโรงเรียนพี่เลี้ยง ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียน
 • พุทธมณฑล เป็นชื่อของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล แก้

ตราสัญลักษณ์ แก้

 
อักษรประดิษฐ์ นมร. ตราประจำโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน "นวมินทราชินูทิศ"
 • มงกุฎขัตติยราชนารี คือ พระมหาพิชัยมงกุฏประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน แก้

 • สีแดง-สีขาว 420

ต้นไม้ประจำโรงเรียน แก้

 • ต้นราชาวดี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน แก้

 • พระพุทธนวมินทราชินูทิศ
 • พระพุทธโลกเชษฐ์สำเร็จวิเศษาสีติกิตยานุสรณ์

กิจกรรม - ประเพณี แก้

 • วันคล้ายสถาปนาโรงเรียน 10 สิงหาคม
 • เปิดบ้านนวมินทร์
 • ราชาวดีมุทิตากษิณานุสรณ์
 • ราชาวดีเกมส์
 • อำลาช่อราชาวดี
 • รวมช่อราชาวดี
 • วันเชิดชูเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน แก้

 • พ.ศ. 2535-2540 นายวรินทร์ เขียวสะอาด
 • พ.ศ. 2540-2543 นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐ์พจน์
 • พ.ศ. 2543-2547 นายนิพนธ์ นุตพงศ์
 • พ.ศ. 2547-2548 นายสุธน เรืองเดช
 • พ.ศ. 2548-2550 นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
 • พ.ศ. 2550-2552 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์
 • พ.ศ. 2553-2556 นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง
 • พ.ศ. 2556-2559 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ เสียงเสนาะ
 • พ.ศ. 2559-2561 นายไชยา กัญญาพันธุ์
 • พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน นายธนะกุล ช้อนแก้ว

โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้