โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อักษรย่อ: ส.ว.๒) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Satriwitthaya 2 School
ที่ตั้ง
Map
29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ว.๒ (SW2)
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญเรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สถาปนา7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (49 ปี)
ผู้ก่อตั้งคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1010238002
ผู้อำนวยการดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.ศ.1 - ม.ศ.6
จำนวนนักเรียน4,339 คน
สี███ ขาว
███ แดง
เพลงมาร์ชสตรีวิทยา ๒
เว็บไซต์www.Sw2.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516 โดยการริเริ่มของคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาในขณะนั้น บนที่ดิน 3 ส่วน คือ 1. ที่ดินจำนวน 24 ไร่ 77 ตารางวา ซึ่งหลง ไว้สาลี น้อมเกล้าฯ บริจาคแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 2. ที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ซึ่งสุ่น พานิชเฮง โอนให้แก่กรมสามัญศึกษา และ 3. ที่ดินจำนวน 36 ไร่ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งท่านผู้หญิงบุญเจือขอเช่า

สภาพของโรงเรียนเมื่อแรกก่อตั้ง เป็นทุ่งนา ไม่มีถนนหรือทางเข้า ทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนประสบความลำบาก แต่ก็สำเร็จลงในเวลา 1 ปีด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะผู้บุกเบิก คณาจารย์ของโรงเรียนเอง และผู้นำชุมชนใกล้เคียง โดยสมหมาย เอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกเป็นผู้ติดต่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนนี้

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เปิดสอนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสาครสุ่นประชาสรรค์เป็นที่เรียนชั่วคราว มีครู 13 คน และนักเรียน 277 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ห้องเรียน และปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน เมื่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มแรกเสร็จในปีถัดมา จึงรับนักเรียนเพิ่มเป็น 27 ห้องเรียน และได้เจริญเติบโตเรื่อยมาจนขยายการเรียนเต็มรูปแบบ เป็น 72 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาเห็นว่าโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองมากขึ้น เห็นได้จากการที่ผู้ปกครองพากันส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จนเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับไว้ได้หมดทุกปี ประกอบกับโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางถึง 80 ไร่ 45 ตารางวา สมควรใช้ที่ดินของโรงเรียนให้คุ้มค่าที่สุด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งเป็น "โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมทางทิศเหนือของโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โดยให้รับเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นั้นจะรับเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนกระทั่งได้กลับมารวมกันอีกครั้งใน พ.ศ. 2544

ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ จัดการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยเปิดทำการและมีพัฒนาการเรื่อยมา

ผู้บริหาร แก้

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายชื่อ วาระ
1. สมหมาย เอมสมบัติ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2529
2. ศิริลักษณ์ นันทพิศาล พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
3. สมภาพ คมสัน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
4. ลือชา สร้อยพาน พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540
5. ณรงค์ ตามรักษา พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545
6. เชิดชัย พลานิวัติ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551
7. ดร.เกษม สดงาม พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556
8. ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
9. ดร.ธีรัช ไชยยศ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
10. ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มัธยมศึกษาตอนต้น (พ.ศ. 2537-2544)
รายชื่อ วาระ
1. สมภาพ คมสัน พ.ศ. 2537
2. อุดร บุญถาวร พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
3. สุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
4. ณรงค์ ตามรักษา พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544

รางวัลและเกียรติประวัติ แก้

  1. รางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยมวงโยธวาทิตประเภท Open จากการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก “Kuala Lampur World Marching Band Competition ครั้งที่ 3” ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 12–21 ธันวาคม 2552 [1]
  2. รางวัล Best of The best , The best of cheer , The best creative ในรายการ Sponsor Thailand championship 2011 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (แชมป์ประเทศไทย) โดยคณะจามจุรี โรงเรียนสตรีวิทยา 2

กรณีพิพาทวง MAX Percussion Theatre แก้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 เกิดกรณีสมาชิกของวงโยธวาทิตของโรงเรียนชื่อ MAX Percussion Theatre เดินทางไปขอยืมเงินจากตัน ภาสกรนที จำนวน 3,100,000 บาท เพื่อไปใช้ในการแข่งขัน WGI Percussion World Championship ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้รับจดหมายเชิญมาตั้งแต่ปี 2556 โดยอ้างว่าได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้รับการตอบรับ ทั้งนี้นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงในเวลาต่อมาว่า จะนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรี แต่ต้องคัดเลือกโรงเรียนและวงที่มีผลงาน (เป็นต้นว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับประเทศของกรมพลศึกษา)[2] เนื่องจากไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ทุกวง และจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า การพิจารณาเป็นเรื่องของ สพฐ. โดยดูจากผลงานและการเปิดโอกาสให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้รับการส่งเสริมด้วย ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงเพราะจะเป็นการใช้ฝ่ายการเมืองมากำหนดการสนับสนุน[3]

การขอยืมเงินครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง โดยตัน ภาสกรนทีประกาศในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่ต้องนำเงินมาคืน ส่วนชมรมครูอาวุโส สตรีวิทยา 2 แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าว[4] นอกจากนี้ในสังคมออนไลน์ยังมีการตั้งข้อสังเกตเป็นต้นว่า การแข่งขัน Marching World Class ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มีผู้เข้าแข่งขันเพียงทีมเดียว[5], วงโยธวาทิตของโรงเรียนมีสมาชิกจำนวนน้อยที่เป็นศิษย์ปัจจุบันที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้[6] และกรณีสื่อบันทึกเสียงที่มีการอ้างว่าผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุนการขอยืมเงินดังกล่าวนี้[7]

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-20. สืบค้นเมื่อ 2011-05-04.
  2. สพฐ. เตรียมเรียกผอ.สตรีวิทยา 2 แจงปมยืมเงินตันส่งแข่งโยธวาทิตโลก
  3. ร้อยเรียง... 'ดราม่า วงโยธวาทิต สตรีวิทยา 2'
  4. ดราม่า วงโยธวาทิต ร.ร.สตรีวิทยา 2 ชาวเน็ตสวดยับ พร้อมถามหาศักดิ์ศรี
  5. วงโยธวาทิต สตรีวิทยา 2 กับการไปแข่งขันที่ชาวเน็ตยังตั้งข้อสงสัย
  6. วงโยธวาทิต สตรีวิทยา 2 ของบไปแข่งขันที่สหรัฐฯ อีก 1 รายการ
  7. 'จาตุรนต์' สั่ง สพฐ. สอบคลิปฉาว ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา 2

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′52″N 100°36′57″E / 13.830985°N 100.615814°E / 13.830985; 100.615814