โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปากเกร็ด และถนนเชื่อมต่อ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปากเกร็ด และถนนเชื่อมต่อ ดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 มอบหมายให้กรมโยธาธิการดำเนินการ ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงโอนโครงการไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ใช้งบภายในวงเงิน 5,053 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) อัตราส่วน 50 เปอร์เซ็น (6,807 ล้านเยน) เมื่อกำหนดก่อสร้างจริงใช้งบประมาณ 3,048,032,708.51 บาท

แบ่งส่วนตามสาย แก้

แนวสายทางด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก
เริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะ (กม.10 + 170) ตัดกับห้าแยกปากเกร็ด ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกับแนวสายทางด้านทิศเหนือ-ใต้ (กม.6) ผิวทางคอนกรีต มีความยาว 4.17 กิโลเมตร ความกว้าง 60 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจร มีเกาะกลาง มีสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1 แห่ง คือ สะพานพระราม 4 แนวสายทางนี้ได้ใช้ชื่อว่าถนนชัยพฤกษ์
แนวสายทางด้านทิศเหนือ-ใต้
เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อม ที่บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ (กม.0+408) ไปทางทิศเหนือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (กม.7+901) มีความยาว 9.55 กิโลเมตร ความกว้าง 60 เมตร ผิวทางคอนกรีต 6 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ในสายทางมีทางแยกต่างระดับ 2 แห่ง คือจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 345 และที่จุดตัดกับแนวสายทางตะวันออก-ตะวันตก แนวสายทางนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของถนนราชพฤกษ์

รายละเอียด แก้

 • เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
 • ผู้ออกแบบ: บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท แปซิฟิกคอนซัลแตนท์อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง: บริษัท เอพซิลอน จำกัด
 • สัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ: เลขที่ คค 0723/002/2546 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546
 • แหล่งเงินทุน: ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 50% รัฐบาลไทย 50%
 • วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ: 3,048,032,708.51 บาท

สัญญาที่ 1 (แนวสายทางด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก) แก้

 • ผู้รับจ้าง: Taisei-Sino-Thai Joint Venture
 • สัญญาก่อสร้าง: เลขที่ DOR 0723/003/2003, Dated September 26, 2003
 • วงเงินค่าก่อสร้างสัญญาที่ 1: 1,511,722,429.91 บาท
 • วันเริ่มงานตามสัญญา: 1 ธันวาคม 2546
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง: 1,186 วัน (ประมาณ 39 เดือน 15 วัน)
 • วันสิ้นสุดสัญญา: 28 กุมภาพันธ์ 2550
 • ระยะเวลาการรับประกันผลงาน: 24 เดือน

สัญญาที่ 2 (แนวสายทางด้านทิศเหนือ-ใต้) แก้

 • ผู้รับจ้าง: Sumitomo-Mitui Construction Co.,Ltd.
 • สัญญาก่อสร้าง: เลขที่ DOR 0723/004/2003, Dated September 26, 2003
 • วงเงินค่าก่อสร้างสัญญาที่ 1: 1,536,310,278.60 บาท
 • วันเริ่มงานตามสัญญา: 1 ธันวาคม 2546
 • ระยะเวลาการก่อสร้าง: 900 วัน (ประมาณ 30 เดือน)
 • วันสิ้นสุดสัญญา: 18 พฤษภาคม 2549
 • ระยะเวลาการรับประกันผลงาน: 24 เดือน

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้