เฮท (อังกฤษ: Heth) เป็นอักษรตัวที่ 8 ของอักษรคานาอันไนต์ ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นอักษรฟินิเชีย อักษรฮีบรู อักษรอาหรับ (ح: หาอ์ /ħ/) อักษรซีเรียค ใช้แทนเสียงไม่ก้อง และเป็นเสียงในลำคอซึ่งอาจเป็นทั้งเสียงที่เกิดจากคอหอย (/ħ/ หรือเพดานอ่อน (/x/) ส่วนภาษาอาหรับแยกความแตกต่างโดยใช้ ح แทนเสียง /ħ/ และใช้ خ แทนเสียง /x/ อักษรฮีบรูเริ่มแรกใช้ ח แทน /ħ/ และ כ แทน /x/ ต่อมาทั้ง 2 ตัวใช้แทนเสียงไม่ก้องเกิดจากลิ้นไก่ และเป็นเสียงในลำคอ (/χ/) อักษรคานาอันไนต์ตัวนี้พัฒนาไปเป็นอักษรกรีก “Η”, อักษรละติน "H” และอักษรซีริลลิกИ” โดย H ในอักษรละตินยังใช้แทนเสียงพยัญชนะ ส่วน Η ในอักษรกรีกและ И ใช้แทนเสียงสระ

เฮท
ح
อักษรต่างรูป
ต้นคำ กลางคำ ท้ายคำ
ح‍ ‍ح‍ ‍ح
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ

ในคำทับศัพท์จะแทนด้วย