อำเภอแก่งกระจาน

อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

อำเภอแก่งกระจาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี

อำเภอแก่งกระจาน
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นอำเภอแก่งกระจาน
คำขวัญ: 
พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตา
ทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน
แก่งกระจานเขื่อนดิน
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°54′27″N 99°38′53″E / 12.90750°N 99.64806°E / 12.90750; 99.64806
อักษรไทยอำเภอแก่งกระจาน
อักษรโรมันAmphoe Kaeng Krachan
จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด2,500.478 ตร.กม. (965.440 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด33,416 คน
 • ความหนาแน่น13.36 คน/ตร.กม. (34.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์76170
รหัสภูมิศาสตร์7608
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน หมู่ที่ 1
ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 2,500.478 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,562,799 ไร่ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ในอดีตแก่งกระจานเป็นพื้นที่ในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอท่ายาง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง กิ่งอำเภอแก่งกระจาน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531[1] ประกอบไปด้วยพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และตำบลวังจันทร์ ต่อมามีการจัดตั้งตำบลในเขตกิ่งอำเภอแก่งกระจานเพิ่มขึ้นอีก 3 ตำบล ดังนี้

  • วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2531 จัดตั้งตำบลป่าเด็ง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลสองพี่น้อง
  • วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535 จัดตั้งตำบลพุสวรรค์ โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลวังจันทร์
  • วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 จัดตั้งตำบลห้วยแม่เพรียง โดยแยกพื้นที่การปกครองออกจากตำบลสองพี่น้อง

และในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอแก่งกระจานขึ้นเป็น อำเภอแก่งกระจาน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอแก่งกระจานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แก่งกระจาน (Kaeng Krachan) 14 หมู่บ้าน
2. สองพี่น้อง (Song Phi Nong) 8 หมู่บ้าน
3. วังจันทร์ (Wang Chan) 8 หมู่บ้าน
4. ป่าเด็ง (Pa Deng) 10 หมู่บ้าน
5. พุสวรรค์ (Phu Sawan) 6 หมู่บ้าน
6. ห้วยแม่เพรียง (Huai Mae Phriang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอแก่งกระจานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแก่งกระจานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเด็งทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุสวรรค์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพรียงทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแก่งกระจาน เล่มที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๕ ง ประกาศวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ หน้าที่ ๑๑๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/005/110.PDF