องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย (อำเภอเมืองสุรินทร์)

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 22 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
คำขวัญ: 
ดินแดนพุทธธรรม ยอดหัตถกรรมผ้าไหม เพลินใจเกาะตาเล็ก ศูนย์เด็กยิ่งใหญ่ ประชาธิปไตย อบต. งามลออพระดินปั้นพันปี ประเพณีขึ้นเขาเนาว์นาน งามชลธารคูเมืองห้วยระไซร์
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′19.7″N 103°21′04.3″E / 14.805472°N 103.351194°E / 14.805472; 103.351194พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′19.7″N 103°21′04.3″E / 14.805472°N 103.351194°E / 14.805472; 103.351194
จังหวัดสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์
การปกครอง
 • นายก อบต.ทวีป บุญวร
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.107 ตร.กม. (27.068 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2561)
 • ทั้งหมด12,730 คน
 • ความหนาแน่น181.58 คน/ตร.กม. (470.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06320120
ที่อยู่ที่ทำการตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์0 4454 6596
เว็บไซต์www.sawai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

สภาพทั่วไปแก้ไข

ตำบลสวายมีเนื้อที่ประมาณ 70.107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,877 ไร่ มีเขตการปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านสวายจ๊ะ
  • บ้านเกาะพะเนาว์
  • บ้านสวายกอง
  • บ้านปอยปรีง
  • บ้านโคกละลวด
  • บ้านตึกจุม
 • หมู่ที่ 2 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านตารอด
  • บ้านโคกตาฉิม
  • บ้านโคกสนวน
 • หมู่ที่ 3 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านสวาย
  • บ้านอันโนงเจราะ
  • บ้านโคกยาว
  • บ้านโคกโสภี
  • บ้านโคกอาเริง
  • บ้านตลาดอันทราย
 • หมู่ที่ 4 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านตะเปียงจรัง
  • บ้านตะเปียงโจรว
  • บ้านโคกตาเกิด
 • หมู่ที่ 5 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านตาระวี
  • บ้านดองต็วง
  • บ้านปอยเจร๊ะ
 • หมู่ที่ 6 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านทะลอก
  • บ้านสังเกิด
  • บ้านระไซร์ดบ
  • บ้านโคกกระปือ
 • หมู่ที่ 7 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านนาแห้ว
 • หมู่ที่ 8 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านปอยเดิน
 • หมู่ที่ 9 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านระไซร์
 • หมู่ที่ 10 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านโคกแซะ
  • บ้านโคกตลัด
 • หมู่ที่ 11 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านสะแง
 • หมู่ที่ 12 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านระเวียง
 • หมู่ที่ 13 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านโคกเมือง
 • หมู่ที่ 14 มีคุ้มหมู่บ้าน ได้แก่
  • บ้านตะเคี่ยน

การปกครองแก้ไข

การปกครองปัจจุบันมีการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย โดยมี

 • ผอ.ทวีป บุญวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
 • นางสุทิศา บุญวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
 • นางนารี เกตุจ้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย
 • นายสะเก็ด เสมอภาค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวาย

และมีกำนันปกครอง คือ นายสัณหพงศ์ เสมอภาค

อาณาเขตแก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสวาย เป็นที่ราบด้านทิศตะวันออกมีระดับความสูงประมาณ 150 เมตร บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบตลอดและลาดต่ำทางทิศตะวันตก มีระดับความสูงประมาณ 140 เมตร ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่การทำนาเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญ คือ ลำน้ำชีเป็นลำน้ำที่กั้นเขตระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือผ่านตำบลสวาย ตำบลตระแสง ตำบลท่าสว่าง ตำบลนาดี ตำบลเพี้ยราม ผ่านเขตอำเภอจอมพระ เข้าสู่เขตอำเภอท่าตูมไหลลงแม่น้ำมูล ลำน้ำชี ไหลผ่านเขตตำบลสวายทางทิศตะวันตกของตำบลผ่านในหมู่ที่ 14,12,11,4,5,6,7,9,8,10 ผ่านเข้าสู่เขตตำบลตระแสงต่อไป มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ อ่างเก็บน้ำสยา อ่างเก็บน้ำตาบุตร อ่างเก็บน้ำตาเลอะ หนองตาระวี หนองตาตม หนองทะลอก หนองตราวเกียรติ หนองตระแสง หนองใหญ่ หนองตาตวน หนองสะแง หนองระเวียง หนองตาเปาะ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่ง

สภาพสังคมแก้ไข

ตำบลสวาย มีชุมชนย่อยทั้งหมดจำนวน 14 ชุมชน โดยชุมชนจะอยู่ในสภาพผสมผสานกันของลักษณะความเป็นเมืองกับชนบทรวมอยู่ด้วยกัน ประชาชนจึงรวมอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลายไม่ว่า จะเป็นด้านอาชีพ ฐานะหรือรายได้

ชุมชนในเขตตำบลมีจำนวน 3 ชุมชน มีลักษณะเป็นย่านตลาด ร้านค้า บ้านเช่า หอพักและเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นเป็นชุมชนที่ได้รับบริการด้านต่าง ๆ ครบอย่างทั่วถึงเป็นชุมชนที่มีความเจริญประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย

ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีจำนวน 11 ชุมชนประกอบด้วย กลุ่มคนที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านสำหรับพักอาศัย จะมีร้านค้าตั้งค้าขายปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข