สุชิน ทองหยวก

สุชิน ทองหยวก อดีตพระมหาสุชิน สุชิโน วัดกันมาตุยาราม เกิดที่จังหวัดนครปฐม เป็นศิษย์สำคัญคนหนึ่งของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ที่มีความสามารถในด้านภาษาสันสกฤต เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการสอนภาษาสันสกฤตและภาษาปรากฤต ให้พระนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี เคยมีบทบาทในการร่วมจัดทำ พจนานุกรมพุทธศาสนาจีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย ร่วมกับคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย วัดโพธิ์แมนคุณาราม และเป็นผู้แปลงานชิ้นสำคัญในโลกทางปรัชญาของฝ่ายมหายานได้คือหนังสือชื่อ The Central Philosophy of Buddhism (ในชื่อภาษาไทยคือ ปรัชญามาธยมิก) ซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้อ่านศึกษาพุทธปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาของท่าน นาคารชุน อย่างกว้างขวางเป็นภาษาไทยได้สำเร็จ

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี อ.สุชิน ทองหยวกได้เป็นนักศึกษารุ่นไล่เลี่ยกันกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระกิตติสารมุนี รวมถึง ดร.สุนทร ณ รังษี และ ดร.จำลอง สารพัดนึก ซึ่งนักศึกษารุ่นนั้นได้กลับมาเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่าน หลังกลับจากอินเดีย แรกเริ่ม อ.สุชิน ทองหยวกได้ตั้งใจสมัครเป็นอาจารย์ด้านภาษาบาลีและสันสกฤตที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แต่เนื่องจากได้หนังสือตอบรับเข้าทำงานงานที่รัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อน จึงได้ทำงานที่การรถไฟฯ ตลอดมาจนกระทั่งเกษียณอายุ จากนั้นจึงได้มาทำงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายนักศึกษาสาขาภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นสาขาท่านที่มีความชำนาญ จนถึงปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการแก้ไข

  • แบบเรียนภาษาสันสกฤต ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒
  • แปลแบบเรียนคณะสงฆ์คือหนังสือวินัยมุขเล่ม ๒ เป็นภาษาอังกฤษ (ร่วมกับอ.ศิริ พุทธศุกร์)
  • ร่วมจัดทำ พจนานุกรมพุทธศาสนาจีน-สันสกฤต-อังกฤษ-ไทย กับคณะสงฆ์วัดโพธิ์แมนคุณาราม
  • แปล The Central Philosophy of Buddhism ของ T.V.Murti เป็นภาษาไทย ในชื่อว่า "ปรัชญามาธยมิก" ตามคำขอของ อ.เสถียร โพธินันทะ เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายบุญ ปิ่นโฑละ นายกสมาคมพุทธบริษัทไทย-จีนประชา
  • เป็นบรรณาธิการหนังสือ คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายมหายานภาคภาษาสันสกฤต ซึ่งรัฐบาลจัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2558
  • พ.ศ. 2558 ได้ร่วมจัดทำคัมภีร์ธรรมบทแปลไทย-จีน โดยเป็นผู้แปลคัมภีร์ธรรมบท จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย และพิมพ์ขึ้นเนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล พระอาจารย์จีนวินยานุกร วัดโพธิ์เย็น
  • ปัจจุบัน อ.สุชิน ทองหยวก ได้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพจนานุกรมพุทธศาสนามหายานของคณะสงฆ์จีนนิกาย

หน้าที่การงานในปัจจุบันแก้ไข