สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (อังกฤษ: Office of the Education Council : ONEC) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา[1]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
Onec.jpg
ที่ทำการ
ไทย
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
สืบทอดจาก คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ผู้บริหารหลัก อำนาจ วิชยานุวัติ, เลขาธิการ
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, รองเลขาธิการ
อุษณีย์ ธโนศวรรย์, รองเลขาธิการ
พีรศักดิ์ รัตนะ, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
ONEC.go.th

ประวัติแก้ไข

"สภาการศึกษาแห่งชาติ" หรือ "คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ" มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวความคิดการจัดตั้ง "สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้ง "สภาการศึกษาแห่งชาติ" ขึ้นแทน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาการศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน ได้แก่[1]

หน่วยงานตามกฏกระทรวง

 • สำนักอำนวยการ (สอ.)
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.)
 • สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (สปศ.)
 • สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา (สกม.)
 • สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.)
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.)
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

หน่วยงานภายในสำนักงาน

 • สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ (สนต.)
 • สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)
 • สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สนป.)
 • กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

รายนามเลขาธิการ สกศ.แก้ไข

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร 16 มีนาคม พ.ศ. 2504 - 30 เมษายน พ.ศ. 2518
2. ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
3. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
4. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535
5. ดร.วิชัย ตันศิริ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
6. ดร.อำรุง จันทวานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
10 เมษายน พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
7. ดร.รุ่ง แก้วแดง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - 30 เมษายน พ.ศ. 2547
8. ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 4 เมษายน พ.ศ. 2548
9. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554
10. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 16 เมษายน พ.ศ. 2558
13. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 17 เมษายน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14. ดร.กมล รอดคล้าย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15. ดร.สุภัทร จำปาทอง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข