สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (อังกฤษ: Office of the Education Council : OEC) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา[4]

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (68 ปี)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานใหญ่ไทย
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.อรรถพล สังขวาสี [1], เลขาธิการ
 • ดร. นิติ นาชิต[2], รองเลขาธิการ
 • ธฤติ ประสานสอน [3], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ONEC.go.th
แผนที่

ประวัติ

แก้

"สภาการศึกษาแห่งชาติ" หรือ "คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ" มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวความคิดการจัดตั้ง "สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้ง "สภาการศึกษาแห่งชาติ" ขึ้นแทน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาการศึกษาแห่งชาติ

หน่วยงานในสังกัด

แก้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน ได้แก่[4]

หน่วยงานตามกฏกระทรวง

 • สำนักอำนวยการ (สอ.)
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษา (สนผ.)
 • สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (สปศ.)
 • สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา (สกม.)
 • สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.)
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (สวพ.)
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

หน่วยงานภายในสำนักงาน

 • สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ (สนต.)
 • สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)
 • สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สนป.)
 • กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

รายนามเลขาธิการ สกศ.

แก้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.กำแหง พลางกูร 16 มีนาคม พ.ศ. 2504 - 30 เมษายน พ.ศ. 2518
2. ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
3. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
4. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535
5. ดร.วิชัย ตันศิริ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 - 30 กันยายน พ.ศ. 2538
6. ดร.อำรุง จันทวานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
10 เมษายน พ.ศ. 2548 - 30 กันยายน พ.ศ. 2551
7. ดร.รุ่ง แก้วแดง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - 30 เมษายน พ.ศ. 2547
8. ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 4 เมษายน พ.ศ. 2548
9. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554
10. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2557
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 16 เมษายน พ.ศ. 2558
13. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 17 เมษายน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
14. ดร.กมล รอดคล้าย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15. ดร.สุภัทร จำปาทอง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
16.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 19 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. 4.0 4.1 "กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2010-07-29.