รายชื่อวันสำคัญ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก วันหยุด)

วันสำคัญ คือ วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

วันสำคัญในประเทศไทย แก้

วันสำคัญสากล แก้

วันสำคัญที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา แก้

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ (ปฏิทินจันทรคติ) แก้

วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ (ปฏิทินเกรโกเรียน) แก้

วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ปฏิทินฮิจเราะห์) แก้

วันสำคัญทางศาสนายูดาห์ (ปฏิทินฮีบรู) แก้

วันสำคัญทางศาสนาพื้นบ้านจีน แก้

อ้างอิง แก้

  • พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. หน้า 864-866. ISBN 974-534-149-5.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้