รัฐสภาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Parlement français) เป็นสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติในระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส โดยยึดระบบสองสภา ซึ่งประกอบไปด้วยสภาสูง (Chambre haute) หรือเรียกว่า วุฒิสภา (Sénat) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม และสภาล่าง (Chambre basse) หรือเรียกว่า สมัชชาแห่งชาติ (Assemblée nationale) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยแต่ละสภามีที่ประชุมตั้งอยู่คนละสถานที่ โดยวุฒิสภาประชุมที่พระราชวังลุกซ็องบูร์ และสมัชชาแห่งชาติที่พระราชวังบูร์บง กรุงปารีส

รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

Parlement français
สมัยที่ 15
ไฟล์:Armoirieม้s république française.svg
ประเภท
ประเภท
องค์ประกอบวุฒิสภา
สมัชชาแห่งชาติ
ผู้บริหาร
เฌราร์ ลาร์แช, พรรคสาธารณรัฐนิยม
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2014
โครงสร้าง
สมาชิก925
วุฒิสมาชิก 348 คน
สมาชิกสมัชชา 577 คน
กลุ่มการเมืองใน
วุฒิสภา
 •   CRCE (15)
 •   SOC (78)
 •   RDSE (21)
 •   REM (21)
 •   LIRT (11)
 •   UC (50)
 •   LR (146)
 •   RASNAG (6)
กลุ่มการเมืองใน
สมัชชาแห่งชาติ
 •   GDR (16)
 •   FI (17)
 •   SOC (31)
 •   REM (312)
 •   MoDem (47)
 •   UAI (32)
 •   LR (102)
 •   NI (18)
 •   ว่าง (2)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งทางอ้อม
ระบบการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติ
ระบบสองรอบ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งล่าสุด
24 กันยายน ค.ศ. 2017
การเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติครั้งล่าสุด
11 และ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2017
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งหน้า
ภายในเดือนมิถุนายน 2022
การเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติครั้งหน้า
ภายในเดือนมิถุนายน 2022
ที่ประชุม
อัย ดูว์ มีดี, พระราชวังแวร์ซาย
แวร์ซาย  ฝรั่งเศส
เว็บไซต์
parlement.fr


แต่ละสภานั้นมีกฎระเบียบและขั้นตอนการนิติบัญญัติเป็นของตน อย่างไรก็ตามในบางโอกาสอาจมีการประชุมร่วมสองสภาพร้อมกัน ซึ่งเรียกว่า การประชุมรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Congrès du Parlement français) โดยมีที่ประชุม ณ พระราชวังแวร์ซาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือชาวฝรั่งเศสทั้งหญิงและชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติ

แก้
ช่วงเวลา รัฐธรรมนูญ สภาเดี่ยว สภาคู่ สภาอื่น
สภาสูง สภาล่าง สภาร่วม
2334
(ค.ศ. 1791)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2334
(Constitution de 1791)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติฝรั่งเศส
(Assemblée nationale législative)
2336
(ค.ศ. 1793)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2336
(Constitution de l'an I)
สมัชชาแห่งชาติ
(Convention nationale)
23382342
(ค.ศ. 1795 - ค.ศ. 1799)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2338
(Constitution de l'an III)
สภาอาวุโส
(Conseil des Anciens)
สภาห้าร้อย
(Conseil des Cinq-Cents)
23422345
(ค.ศ. 1799 - ค.ศ. 1802)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2342
(Constitution de l'an VIII)
วุฒิสภา
(Sénat)
องค์กรนิติบัญญัติ
(Corps législatif)
ทรีบูว์นา
(Tribunat)
23452347
(ค.ศ. 1802 - ค.ศ. 1804)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2345
(Constitution de l'an X)
วุฒิสภา
(Sénat)
องค์กรนิติบัญญัติ
(Corps législatif)
ทรีบูว์นา
(Tribunat)
23472357
(ค.ศ. 1804 - ค.ศ. 1814)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2347
(Constitution de l'an XII)
วุฒิสภา
(Sénat)
องค์กรนิติบัญญัติ
(Corps législatif)
23572358
(ค.ศ. 1814 - ค.ศ. 1815
ธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2357
(Charte de 1814)
สภาขุนนาง
(Chambre des pairs)
สภาผู้แทนราษฎร
(Chambre des députés)
2358
(ค.ศ. 1815)
พระราชกฤษฎีกาประกอบ
รัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศส

(Acte additionnel aux constitutions de l’Empire)
สภาขุนนาง
(Chambre des pairs)
สภาผู้แทนราษฎร
(Chambre des représentants)
23732391
(ค.ศ. 1830 - ค.ศ. 1848)
ธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2373
(Charte de 1830)
สภาขุนนาง
(Chambre des pairs)
สภาผู้แทนราษฎร
(Chambre des députés)
23912395
(ค.ศ. 1848 - ค.ศ. 1852)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2391
(Constitution de 1848)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติฝรั่งเศส
(Assemblée nationale législative)
23952413
(ค.ศ. 1852 - ค.ศ. 1870)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2395
(Constitution de 1852)
วุฒิสภา
(Sénat)
องค์กรนิติบัญญัติ
(Corps législatif)
สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐ
(Conseil d’État)
24142418
(ค.ศ. 1871 - ค.ศ. 1875)
สภาผู้แทนราษฎร
(Assemblée nationale)
24182483
(ค.ศ. 1875 - ค.ศ. 1940)
กฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2418
(Lois constitutionnelles de 1875)
วุฒิสภา
(Sénat)
สภาผู้แทนราษฎร
(Chambre des députés)
สภาผู้แทนราษฎร
(Assemblée nationale)
24832487
(ค.ศ. 1940 - ค.ศ. 1944)
กฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2483
(Loi constitutionnelle de 1940)
24872489
(ค.ศ. 1944 - ค.ศ. 1946)
คณะรัฐบาลเฉพาะกาล
(Gouvernement provisoire)
สภาผู้แทนราษฎร
(Assemblée constituante)
24892501
(ค.ศ. 1946 - ค.ศ. 1958)
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2489
(Constitution de 1946)
สภาแห่งสาธารณรัฐ
(Conseil de la République)
สภาผู้แทนราษฎร
(Assemblée nationale)
รัฐสภา
(Parlement)
พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958 - )
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส พ.ศ. 2501
(Constitution de 1958)
วุฒิสภา
(Sénat)
สภาผู้แทนราษฎร
(Assemblée nationale)
สภากงแกร
Congrès

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้