บุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์

นายบุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ (เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2495) หรือ บุณยวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ หรือชื่อเดิม บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย[1][2]

บุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
จังหวัดพะเยา
คู่สมรส สุภางค์ ภู่จีนาพันธุ์

ประวัติแก้ไข

นายบุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายดุสิต และ นางบัวดัว ภู่จีนาพันธุ์[3] สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) และ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บุณคณาวัฒน์ เป็นน้องชายของนายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ และ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [4]

งานการเมืองแก้ไข

บุณคณาวัฒน์ ภู่จีนาพันธุ์ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) และได้รับเลือกติดต่อกันจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 13 กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)

ข้าราชการการเมืองแก้ไข

ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง 3 ครั้ง คือ

 1. เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปัญจะ เกสรทอง) ปี 2537 - 2538 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)
 2. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.ต.วุฒิ สุโกศล) ปี 2540 - 2540 (สมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี )
 3. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) ปี 2541 - 2544 (สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี)[5]

กรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ 3 คณะ คือ

 1. กรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่โฆษกคณะกรรมาธิการการกีฬา ปี 2537 - 2538 (สมัยนายชุมพล กาญจนะ เป็นประธาน)
 2. กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ปฎิบัติหน้าที่รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2538 - 2539 (สมัยนายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธาน)
 3. กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา ปี 2540 - 2543 (สมัยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นประธาน)

กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาแก้ไข

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค 3 ครั้ง

 1. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2538-2539 (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายประจวบ ไชยสาส์น เป็นเลขาธิการพรรค)
 2. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2539-2541 (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค) : รักษาการกรรมการบริหารพรรคและรองเลขาธิการพรรค ปี 2541-2541 (สมัยพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก รักษาการหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รักษาเลขาธิการพรรค เนื่องจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรม)
 3. กรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรค ปี 2541-2544 (สมัยนายกร ทัพพะรังสี เป็นหัวหน้าพรรค และ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

อ้างอิงแก้ไข