บางกอกสหประกันภัย

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BUI) [2] ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ในชื่อ “บริษัท ฮั้วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการรับประกันอัคคีภัยในประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการด้านการรับประกันวินาศภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2505 บริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย เพื่อสร้างภาพพจน์ของบริษัทในฐานะคนไทยบริษัทหนึ่ง โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด” ต่อมาทางบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า “บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ บมจ.451

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:BUI
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ประกันภัยและประกันชีวิต
ก่อตั้ง5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 (95 ปี)
ผู้ก่อตั้งเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)
พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ)
สำนักงานใหญ่อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
มนู เลียวไพโรจน์ (ประธานกรรมการ)
มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร)
รายได้เพิ่มขึ้น 1,005.31 ล้านบาท (2562)[1]
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,969.49 ล้านบาท (2562)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 688.53 ล้านบาท (2562)[1]
เว็บไซต์www.bui.co.th

รายชื่อประธานกรรมการ

แก้
 1. เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) (พ.ศ. 2472-2478)
 2. พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) (พ.ศ. 2478-2480)
 3. พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล) (พ.ศ. 2480-2486)
 4. พลตรี พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) (พ.ศ. 2486-2492)
 5. พันเอก หลวงบุรกรรมโกวิท (ล้อม บุรกรรมโกวิท) (พ.ศ. 2492-2497)
 6. พลตำรวจเอก พระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต) (พ.ศ. 2497-2498)
 7. พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) (พ.ศ. 2498-2500)
 8. นายเชวง เคียงศิริ (พ.ศ. 2500-2506)
 9. พลเอก จิตติ นาวีเสถียร (พ.ศ. 2506-2508)
 10. พลโท อรรถ ศศิประภา (พ.ศ. 2508-2512)
 11. นายเสม พริ้งพวงแก้ว (พ.ศ. 2512-2516)
 12. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม (พ.ศ. 2516-2519)
 13. พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ (พ.ศ. 2519-2522)
 14. พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์ (พ.ศ. 2522-2525)
 15. นายสุธรรม ภัทราคม (พ.ศ. 2525-2530)
 16. นางสุมน สมสาร (พ.ศ. 2530-2535)
 17. นางเครือวัลย์ สมณะ (พ.ศ. 2535-2540)
 18. นายอภิชาต สุขัคคานนท์ (พ.ศ. 2540-2542)
 19. นายศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (พ.ศ. 2542-2545)
 20. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ (พ.ศ. 2545-2548)
 21. พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ์ (พ.ศ. 2548-2553)
 22. นายสุวรรณ จันทร์สม (พ.ศ. 2554-2557)
 23. พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช (พ.ศ. 2557-2560)
 24. นายมนู เลียวไพโรจน์ (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

แก้
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,620,105 15.40%
2 บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด 4,151,250 13.84%
3 บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,756,250 9.19%
4 น.ส. มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา 1,641,352 5.47%
5 บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด 1,598,220 5.33%
6 นาย สุกิจ กมลศิริวัฒน์ 1,440,900 4.80%
7 นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 1,215,000 4.05%
8 น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา 857,365 2.86%
9 น.ส. มาลินี เลียวไพรัตน์ 763,052 2.54%
10 ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา 708,975 2.36%

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย