นายอภิชาต สุขัคคานนท์ (เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า[1] กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านบริหารกลาง อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายอภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ถัดไป ศุภชัย สมเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
คู่สมรส นางสุธาสินี สุขัคคานนท์

ประวัติแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เข้าศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในปี พ.ศ. 2502 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 20 นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร "การป้องกันอาชญากรรม" จากสถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532 และประกาศนียบัตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

การทำงานแก้ไข

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เริ่มรับราชการเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม และรับราชการตุลาการมาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เสนอตัวลงสมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จากการชักชวนของ นายวิชา มหาคุณ ซึ่งลงสมัครเป็น กกต. ด้วยกัน แต่นายวิชาไม่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 จากนั้นที่ประชุม กกต.5 คน ลงมติเป็นเอกฉันท์ 4-0 เลือกนายอภิชาต เป็นประธาน กกต. เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 [2]

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางสุธาสินี สุขัคคานนท์ มีกิจกรรมที่ชอบทำยามว่าง คือ ขับเครื่องบินเล็ก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข