คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Technology, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่สอนด้านการเกษตร การประมงและเทคโนโลยี เป็นคณะลำดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Technology,
Mahasarakham University
ตราโรจนากร
ชื่อย่อทล. / TA
คติพจน์ผู้มีปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
สถาปนา7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 (37 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ[1]
ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
· ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
วารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สี███ สีชมพู
มาสคอต
อะตอมล้อมเกียร์
เว็บไซต์https://techno.msu.ac.th/

ประวัติ

แก้
 
ด้านหน้าคณะเทคโนโลยี
 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยี เป็นคณะแรกที่จัดตั้งภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และเป็นคณะที่ 5 ถัดจากคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์[2]ที่เปิดสอนในวิทยาเขตมหาสารคาม และสืบเนื่องมาจนถึงสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ภายหลัง มีการแยกวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้มีการจัดการบริหารหน่วยงานใหม่ และให้คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์รวมกันเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ก่อตั้งใหม่ในปี 2537 มี 4 คณะเริ่มต้นคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี ตามลำดับ)

คณะเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยปรากฏในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 ในฐานะ“คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”[3] เป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตมหาสารคาม โดยมีทั้งหมด 7 ภาควิชา[4] คือ

 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์
 • ภาควิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ต่อมาในวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีถูกโอนย้ายมาสังกัดยังมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ เป็น “คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”[5] ดังปรากฏในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 4 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลังจากที่แยกตัวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการเป็น 3 ภาควิชาซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งการบริหารจัดการเป็น 5 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร[6]

ในปีการศึกษา 2545 ได้เริ่มการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลักสูตรแรกและในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2550 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้แยกออกจากคณะเทคโนโลยีเพื่อไปจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ ในชื่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์[7]

ในปีงบประมาณ 2552 มีการย้ายคณะเทคโนโลยีจากเขตพื้นที่ในเมือง มายัง เขตพื้นที่ขามเรียง

ในปีงบประมาณ 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมงได้ย้ายมาสังกัดคณะเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน คณะเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในระบบราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี และภาควิชาจำนวน 3 ภาควิชา สามารถอำนวยการสอนได้ 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ม.ใหม่) และเขตพื้นที่นาสีนวลอันได้แก่ อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเทคโนฟาร์ม

สัญลักษณ์

แก้
 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ อะตอมล้อมเกียร์

 • สีประจำคณะ

  สีชมพู

หนว่ยงานภายใน

แก้

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งการบริหารหน่วยงานภายในดังนี้

 
การบริหารงานภายในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา
 • สำนักงานเลขานุการ
  • กลุ่มงานบริหาร
  • กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
  • กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
 • ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะ
 • ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา

แก้

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอกใน 3 หลักสูตร 13 สาขาวิชา ดังนี้

 
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[8]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ (Food Technology and Nutrition)
 • สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี

แก้

รายนามคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ (เท่าที่มีการบันทึก)

 
ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุทธิ ภมรสมิต พ.ศ. 2530 - 2534
2. ศ.พจน์ ศรีบุญลือ พ.ศ. 2534 - 2538
คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุทธิ ภมรสมิต พ.ศ. 2538 - 2542
2. รศ.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ พ.ศ. 2542 - 2546
3. รศ.สัณห์ พณิชยกุล พ.ศ. 2546 - 2548
4. ศ.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ พ.ศ. 2548 - 2551
5. ผศ.รำไพ เกณฆ์สาคู พ.ศ. 2552 - 2556
6. ศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2556 - 2560
7. ศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม พ.ศ. 2560 - 2564
8. ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

สถานที่ตั้งและพื้นที่

แก้

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ระหว่างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิกของคณะสาธารณสุขศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บถาวร 2014-09-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ้างอิง

แก้
 1. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณบดีคณะเทคโนโลยี เก็บถาวร 2021-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 19 กันยายน 2564.
 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม เก็บถาวร 2021-01-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 19 กันยายน 2564.
 3. ราชกิจจานุเบกษา : พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 19 กันยายน 2564.
 4. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาสทบวงมหาวิทยาลัย : การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๒๙ สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2564.
 5. "ประวัติคณะเทคโนโลยี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-19. สืบค้นเมื่อ 2021-02-17.
 6. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะเทคโนโลยี. 16 มิถุนายน 2564.
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประวัติคณะสัตวแพทยศาสตร์ เก็บถาวร 2018-06-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. 16 มิถุนายน 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 135 เก็บถาวร 2021-04-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, 31 มีนาคม 2564