คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Faculty of Science, Mahasarakham University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเปิดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีหลักทั้งหมด 20 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร เป็น 1 ใน 2 คณะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่สมัยยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่ออังกฤษFaculty of Science,
Mahasarakham University
อักษรย่อSC
ที่อยู่ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4247-8
วันก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2511 (52 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
สีประจำคณะ     สีเหลือง
เว็บไซต์https://science.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยเริ่มก่อกำเนิด มาจากคณะวิทยาศาสตร์ ของวิทยาลัยวิชาการการศึกษามหาสารคาม เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการใช้การศึกษาพัฒนา ชุมชนในชนบท โดยเร่งผลิตครูที่มีคุณภาพและจำนวนมากพอเพียงออกไปเป็นผู้นำ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัย วิชาการการศึกษามหาสารคามได้ถูกโอนเข้าไปสังกัดในทบวงมหาวิทยาลัย จึงกลายเป็น "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม" การปรับโอนในครั้งนี้ ทำให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากเดิมที่มุ่งเน้นการผลิตครูเป็นหลัก มาเป็นการมุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ ทำให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ หันมาให้ความสำคัญในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น งานวิจัยในระยะแรกเน้นไปทางด้านเกษตร โดยเฉพาะการวิจัยทางด้านโภชนาการซึ่งมี ผศ.วรากร วราอัศวปติ เป็นกำลังสำคัญ เนื่องจากช่วงเวลานั้นเด็กในภาคอีสานมีปัญหาทางด้านภาวะทุพโภชนาระดับรุนแรง ต่อมางานวิจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดการจัดการศึกษาและตั้งคณะเทคโนโลยีขึ้นในภายหลัง

ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีการแยกวิทยาเขตมหาสารคามออกมาบริหารงานเองอย่างเป็นเอกเทศและยกระดับขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย ส่งผลให้เป็นที่มาของชื่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นการสร้างหลักสูตรบรรพชีวินวิทยา(นานาชาติ)แห่งแรกในประเทศไทย และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา แห่งแรกในภูมิภาค[เอเชีย] เพื่อผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลงตัวและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน

อัตลักษณ์แก้ไข

"ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธิ์ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถิ่นนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน"

หลักสูตรแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีหลักสูตรทั้งหมด 22 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ

ภาควิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

ภาควิชาชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์ สุขศรีงาม พ.ศ. 2523 - 2527
2. รองศาสตราจารย์มยุรี ภารการ พ.ศ. 2527 - 2530
3. ดร.อุษา กลิ่นหอม พ.ศ. 2530-2534
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล คงบุญ พ.ศ. 2534 - 2538
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ พ.ศ. 2538 - 2540
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล พ.ศ. 2540 - 2544
7. ศาสตราจารย์ ดร.เรือน สมณะ พ.ศ. 2544 - 2549
8. รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม พ.ศ. 2549 - 2553
9. ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง พ.ศ. 2553 - 2556
10. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น พ.ศ. 2557 - 2560
11. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อ้างอิงแก้ไข

http://www.science.msu.ac.th