วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะวิชาในสาขาสื่อสารมวลชน ของมหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่ออังกฤษCollege of Communication Arts
Rangsit University
อักษรย่อCA (ไม่เป็นทางการ)
ที่อยู่อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก15)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทร 02-2997-2200 ต่อ 4460-8
วันก่อตั้งพ.ศ. 2531
คณบดีอาจารย์ อนุสรณ์ ศรีแก้ว
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
สีประจำคณะ███ สีน้ำเงิน
สัญลักษณ์นกพิราบ (ไม่เป็นทางการ)
สถานปฏิบัติ
เว็บไซต์ca.rsu.ac.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา 2531 ตั้งแต่ครั้งยังเป็น วิทยาลัยรังสิต หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น) ได้อนุญาตให้เปิดสอนใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ สาขาวิชาสารนิเทศ โดยได้รับโอนนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง ของคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับการรับโอนนักศึกษาจากคณะต่างๆ เช่น คณะศิลปกรรม (คณะศิลปะและการออกแบบ ในปัจจุบัน) ที่สมัครใจเข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชาดังกล่าว โดยในปีนั้น มีอาจารย์ประจำ 4 ท่าน และนักศึกษาประมาณ 100 คน จากนั้นในปีการศึกษา 2534 เปิดสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และในปีการศึกษา 2535 เปิดสาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวารสารศาสตร์)

โดยมีวิธีการรับนักศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัย (สอบเอ็นทรานซ์) ส่วนหนึ่ง และมาจากที่วิทยาลัยรับสมัครเองอีกส่วนหนึ่ง ต่อมา ได้เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 6 สาขาวิชา จากนั้น ในปีการศึกษา 2541 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (เดิมคือ สาขาวิชาสารนิเทศ) ได้โอนย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมา ในปีการศึกษา 2542 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเป็นครั้งแรก ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปีการศึกษา 2545 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ นอกจากนั้น เมื่อไม่นานมานี้ คณะได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตด้วย[1]

วิสัยทัศน์

คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ ความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ

2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. ให้บริการสังคมและชุมชนทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และสร้างมาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

นักนิเทศศาสตร์มีพันธะหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างมวลมนุษย์ในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมในทุกๆด้านบนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และคุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

จริยธรรม

เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความ คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนัก ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร
 1. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 2. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 3. สาขาวิชาการโฆษณา
 4. สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล (เดิมใช้ชื่อว่า สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์)
 5. สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 6. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
 7. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 8. สาขาวิชามัลติมีเดีย
 9. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 10. สาขาวิชาการเขียนบทการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
 11. หลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติ

คณะกรรมการบริหารแก้ไข