วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Information Technology Rangsit University
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
ที่อยู่
อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 10
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 1601, 1604
สี███ สีเทา
เว็บไซต์it.rsu.ac.th

ประวัติ แก้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของอาจารย์ที่สอนด้านคอมพิวเตอร์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะแตกตัวออกมาก่อตั้งคณะใหม่ ซึ่งจะรวบรวมสาขาที่มีการเรียนการสอนในด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในคณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2532 ได้เปิดสอนสาขาวิชาแรกคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท โดยต่อมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้แยกสามสาขาวิชาดังกล่าวเพื่อตั้งเป็นคณะใหม่ ใช้ชื่อคณะเมื่อแรกดำเนินการว่า “คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ” มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาย ธนวเสถียร เป็นคณบดีคนแรก

ในปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะต่างๆใหม่ ได้โอนย้ายสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และปรับเปลี่ยนสถานภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี เป็นหัวหน้าภาควิชา พร้อมโอนย้ายภาควิชาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์(Computational Mathematics) จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นสาขาวิชาใหม่ขึ้นต่อภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้โอนย้าย สาขาการจัดการสารสนเทศ(Information Management) จาก คณะนิเทศศาสตร์ มาเป็นสาขาวิชาใหม่ขึ้นต่อภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะต่างๆใหม่ อีกครั้ง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง เป็นคณบดี คนแรก

ในปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร แก้

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆในระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ดังนี้

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
    • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้