บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Thai Beverage Public Company Limited; ชื่อย่อ: ไทยเบฟ, ThaiBev) เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆเข้าเป็นกลุ่มบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทในเครือกลุ่มทีซีซี

ประวัติแก้ไข

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ") ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นนำของไทยที่เป็นของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") วันที่เสนอขายหลักทรัพย์ 30 พฤษภาคม 2549 ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจโดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร ไทยเบฟให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน มีสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ความร่วมมือระหว่างไทยเบฟและเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (“F&N”) ในด้านตราสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย การประสานงานด้านการขายและการตลาด รวมถึงความช่วยเหลือสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่ายได้ช่วยต่อยอดการขยายธุรกิจสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

สินค้าและบริการแก้ไข

เครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์และไม่มีแอลกฮอล์ รวมถึงอาหารและเบเกอรี่แก้ไข

ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) มีทั้งสิ้น 138 บริษัท ดัง ต่อไปนี้

  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน)
  • บริษัทในประเทศไทย 93 บริษัท แบ่งเป็น บริษัท ย่อย 92 บริษัทและบริษัทซึ่งเป็น บริษัทรวมของ บริษัท ย่อย 1 บริษัท คือบริษัทเพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัทใน ประเทศไทย 93 บริษัท แบ่งเป็น บริษัท ย่อย 92 บริษัทและบริษัทซึ่งเป็น บริษัทรวมของ บริษัท ย่อย 1 บริษัท คือบริษัทเพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัทในต่างประเทศ 44 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อย 41 บริษัท และบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ Liquorland Limited, Fraser and Neave, Limited* และ Frasers Centrepoint Limited*
  • โรงงานงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีก 12 แห่ง
  • บริษัทไทยเบฟ จำหน่าย สินค้าครอบคลุม กว่า 90 ประเทศทั่วโลกและ มีโรงงาน กลั่น สุรา 5 แห่งใน ประเทศ สกอต แลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต ที่มีชื่อเสียงในการ ผลิตเหล้า วิสกี้ ชั้น นำ ระดับโลกอย่าง Balblair, Old Pulteney และ Spey burn นอกจาก นี้ยังมีโรงงาน ผลิต สุรา อี ก 1 แห่งใน ประเทศจีนได้ แก่ Yulinquan

โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มสุรา ได้แก่ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทอง และเบลนด์285
  • กลุ่มเบียร์ คือ เบียร์ช้างเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักดื่มเบียร์ชาวไทย
  • กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกฮอล์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลมเอส 100 พลัส น้ำดื่มคริสตัล และโซดาร็อคเมาเท็น
  • กลุ่มอาหาร ประกอบไปด้วย ร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ โออิชิ, Hyde & Seek, Man Fu Yuan, MX Cake & bakery, SO asean, Food Street, เคเอฟซี และล่าสุด Starbucks Coffee

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข