เปิดเมนูหลัก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[1] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนา
ที่ทำการ
อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ผู้บริหารหลัก พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์, ผู้อำนวยการ
สมเกียรติ ธงศรี, รองผู้อำนวยการ (๑)
ณรงค์​ ทรง​อารมณ์, รองผู้อำนวยการ (๒) และ cio
นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, รองผู้อำนวยการ (๓)
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.onab.go.th

ประวัติแก้ไข

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการแก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2546
2. พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547
3. จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548[2]
4. ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
5. จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[3] ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553
6. นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557
7. พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[4]
8. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน

หน่วยงานภายในแก้ไข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข