สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[2] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
ตราสำนักงานพระพุทธศาสนา.png
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่ทำการ
อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ผู้บริหารหลัก ณรงค์​ ทรง​อารมณ์[1], ผู้อำนวยการ
จีรวิชญ์ นิยมธรรม, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.onab.go.th

ประวัติแก้ไข

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการแก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546
พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547
จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2547-17 ตุลาคม 2548
ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม 2549-30 กันยายน 2549
จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2553
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2557
พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม 2557-24 กุมภาพันธ์ 2560
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2562
ณรงค์ ทรงอารมณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบัน

หน่วยงานภายในแก้ไข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข