โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนประจำ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
Kosum Wittayasan School
ตราประจำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญนตฺถิ ปญญา เสมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
ผู้อำนวยการพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี██████ เทา - แดง
เพลงมาร์ชโกสุมวิทยาสรรค์
ดอกไม้ดอกบัว
เว็บไซต์www.kosumwittayasan.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
 
ในช่วงขออาศัยสถานที่ ณ โรงเรียนโกสุมพิสัย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 โดยปีแรกได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน

ในปีแรกที่เริ่มก่อตั้งยังไม่ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน คงอาศัยเรียนที่โรงเรียนโกสุมพิสัย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.5-7 และได้อาศัยครู อาจารย์ของโรงเรียนโกสุมพิสัยช่วยเหลือด้วย ผู้บริหารคนแรก คือนายประยงค์ ไชยวงษา

ปัจจุบันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แผนชั้นเรียน 11-11-11/9-8-8รวม 58 ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายประยงค์ ไชยวงษา 14 พ.ค.พ.ศ. 2514 29 พ.ย.พ.ศ. 2514 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
2 นายสำเริง วรรณศรี 4 ม.ค.พ.ศ. 2520 18 เม.ย.พ.ศ. 2520 รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
3 นายสมบัติ จันทภูมิ 6 พ.ค.พ.ศ. 2520 6 พ.ย.พ.ศ. 2524 ผู้อำนวยการ
4 นายบุญมา พุฒเขียว 1 ธ.ค.พ.ศ. 2524 30 ก.ย.พ.ศ. 2530 ผู้อำนวยการ
5 นายสมเพ็ช นาวิกวานิชย์ 14 ธ.ค.พ.ศ. 2530 8 พ.ย.พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการ
6 นายณรงค์ จันทชุม 15 พ.ย.พ.ศ. 2531 8 พ.ย.พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ
7 นายประนอม วัชรไกร 9 พ.ย.พ.ศ. 2535 30 ก.ย.พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ
8 นายบดกรี เถื่อนนาดี 17 พ.ย.พ.ศ. 2540 30 ก.ย.พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ
9 นายนิรุตต์ พลโคตร 21 ม.ค.พ.ศ. 2544 11 ต.ค.พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
10 นายมีศิลป์ ชินภักดี 11 ต.ค.พ.ศ. 2547 27 ธ.ค.พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
11 นายไพจิตร ปริวัฒนากุล 28 ธ.ค.พ.ศ. 2550 30 ก.ย.พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
12 นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร 3 ธ.ค.พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคารและสถานที่ภายในแก้ไข

 
แผนผังโรงเรียนโกสุมวิทยาสสรค์

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ติดกับถนนสุขาภิบาลทางทิศเหนือและถนนศรีโกสุมทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 4 หลัง โรงอาหาร หอประชุม อาคารคหกรรม สนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข