โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รูปแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 3 บรบือ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
Laoyawwittayakhan School

Laoyawwittayakhan School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นล.ย. L.Y.W.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญนตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเท่าเทียมแสงสว่างแห่งปัญญา)
สถาปนา24 มิถุนายน พ.ศ. 2533 (33 ปี 362 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410606
ผู้อำนวยการนายสมาน เรืองฤทธิ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ เหลือง-แดง
เพลงมาร์ชเหล่ายาววิทยาคาร
เว็บไซต์www.lyw.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2533 เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ อาศัยอาคารศูนย์เยาวชนตำบลกำพี้เป็นที่สอนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน 48 คน 1 ห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2534 มีนายมงคล ไวว่อง เป็นผู้ประสานงาน

ต่อมาปีการศึกษา 2534 ตำบลกำพี้มีมติให้ใช้ที่สาธารณของบ้านเหล่ายาวเป็นที่ก่อสร้าง จำนวน 48 ไร่ อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียนโดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูอาจารย์ 4 คน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง มี 7 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 11 คน นายมงคล ไวว่อง เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 9 ห้องเรียน ครูอาจารย์ 13 คน[1]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายมงคล ไวว่อง พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2540 อาจารย์ใหญ่
2 นายสม หล่อวัต พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่
3 นายสุกรี เป้าน้อย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
4 นายเปลื้อง เจริญอาจ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
5 นายสมาน เรืองฤทธิ์ พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่

แก้

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 2 หลัง อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง โรงอาหาร หอประชุมและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา

แก้

หลักสูตร

แก้

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี[3]

อ้างอิง

แก้
 1. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-16. สืบค้นเมื่อ 2017-10-16.
 2. "ข้อมูลอาคารสถานที่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-16. สืบค้นเมื่อ 2017-10-16.
 3. "หลักสูตรที่เปิดสอน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-16. สืบค้นเมื่อ 2017-10-16.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้