โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อังกฤษ: Krabi Provincial Administrative Organization School ; KPAOS มักสะกดผิดเป็น Krabi Provincial Administration Organization School[3]) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ 459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่[4] ตั้งขึ้นตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล”[5] ในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดกระบี่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นภารกิจอันสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดกระบี่[6]

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
Map
459 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ประเทศไทย
พิกัด8°03′36″N 98°54′11″E / 8.059999°N 98.903096°E / 8.059999; 98.903096
ข้อมูล
ชื่ออื่นเคพาวส์[1], กะเพรา[2]
ประเภทรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้ก่อตั้งนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ผู้อำนวยการนางบุษกร หอกุล
ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
เพศโรงเรียนสหศึกษา
ภาษาภาษาที่โรงเรียนได้จัดสอน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี  เขียว
  ขาว
เพลงมาร์ชอบจ. กระบี่
วันก่อตั้ง31 สิงหาคม 2554 (12 ปี 32 วัน)
เว็บไซต์kpaos.ac.th
 

ประวัติ แก้ไข

ปี พ.ศ. 2554 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นคณะทำงาน เตรียมการจัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554[5][7]

ต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยใช้อักษรย่อ “อบจ.กบ.” ภาษาอังกฤษ "KPAOS" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554[8][9] สถานที่ก่อตั้งโรงเรียนใช้พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีเนื้อที่ 34 ไร่ 20 ตารางวา[10]

ปีต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่เดิม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เพื่อเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน จำนวน 120 คนและแต่งตั้ง นายธงชาติ เวสพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[5][11]

ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)[ต้องการอ้างอิง] องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ย้ายสถานที่ตั้งมาเป็นสถานที่โรงเรียนในปัจจุบัน[12] โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียน 120 คน มีแผนการเรียนทั้งสิ้น 4 สาย สายวิทยาศาตร์สุขภาพ สายวิทยาศาสตร์คำนวณ สายวิทยาศาตร์ทั่วไป และสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นอาทิ และแต่งตั้ง นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[13] ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558[5]

ปีการศึกษา 2559 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปีการศึกษา 2562[5] ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสเสด็จฯ เยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และทรงเปิดชมรมโครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[14][15]

ปีการศึกษา 2562 นายโสภณ พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้ามารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นการชั่วคราว[5][16]

ปีการศึกษา 2563 นางบุษกร หอกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จนถึงปัจจุบัน[17] และมีการตราธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ฉบับแรกขึ้น โดยคำแนะนำและความยินยอม ของคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2563[18][19]

ชีวิตในรั้วโรงเรียน แก้ไข

ด้านการศึกษา แก้ไข

เนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียนนั้น ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551[20] (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)[21] โรงเรียนจึงเรียนรายวิชาเหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ[22] แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือรายวิชาเพิ่มเติมที่มีทั้งบังคับเลือก และรายวิชาที่เลือกได้อย่างเสรีตามความสามารถของนักเรียน อีกทั้งมีการเรียนการสอนวันเสาร์ โดยดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่สนามสอบของสอวน. (มูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าสู่สนามสอบสอวน. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น[23] โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนที่สอบผ่านโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) รวมแล้วจำนวน 11 คน[24]

เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้น โรงเรียนจึงลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[25] และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต[3] อีกทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การทำข้อตกลง (MOU) กับ Educational Testing Service (ETS) เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP แห่งแรกในจังหวัดกระบี่[26][27] นักเรียนจึงสามารถสอบ TOEFL ITP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงข้อสอบ MU GRAD TEST อีกด้วย[28]

และเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสู่ระดับนานาชาตินั้น โรงเรียนจึงจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยจะนำนักเรียนไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และทำภารกิจต่าง ๆ เพื่อฝึกประสบการณ์การสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ[27] อีกทั้งยังมีค่ายวิชาการอื่น ๆ เช่น ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพมหานคร[29] ซึ่งทุก ๆ ค่าย นักเรียนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น[30]

ด้านสังคม แก้ไข

 
น้อมนำพระราชดำรัส "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" มาเป็นป้ายไว้ข้างกับป้าย KPAOS

สังคมในรั้วโรงเรียนเป็นสังคมที่อบอุ่น[22] มีความเป็นพี่น้อง ครูดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง[31] เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่นัก อีกทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน[32] โดยโรงเรียนได้ทำป้ายให้แสดงถึงว่าเป็นโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"[33] มาเป็นป้ายไว้ข้างกับป้ายภาษาอังกฤษ "KPAOS" ของโรงเรียน และป้ายอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม "รับผิดชอบ จิตอาสา ซื่อสัตย์"

และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนนั้น โรงเรียนจึงมีกฎระเบียบ และบทลงโทษหากกระทำผิดกฎระเบียบ[34] ซึ่งบทลงโทษนั้นคล้ายคลึงกับกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ[35] ตัวอย่างกฎระเบียบ เช่น กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายและทรงผม[6] ซึ่งนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบและได้รับการตรวจทุก ๆ เดือน หากนักเรียนผิดกฎระเบียบ ก็จะถูกหักคะแนนประพฤติตามที่ในระเบียบได้กำหนดไว้ อีกทั้งในแนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบ จากงานทะเบียนและงานวัดผลของโรงเรียน ได้ระบุถึงนักเรียนที่แต่งกายและทรงผมผิดระเบียบไว้ในข้อ 4 ว่า[36]

"นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น กรณีแต่งกายผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบ และให้นักเรียนมาติดต่อที่งานวัดผล ณ ห้องวิชาการ เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป"

ซึ่งในด้านระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน ทางสภานักเรียนได้รับการเสนอเรื่องจากนักเรียนในโรงเรียนให้ปรับเปลี่ยนระเบียบในบางประการ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย และยังคงอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม ตามความคิดเห็นของนักเรียน[37] แล้วจึงเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพิจารณา โดยในที่ประชุมนั้นมีมติให้ปรับแก้ในบางประการที่สภานักเรียนได้เสนอไป และพิจารณาเห็นชอบในร่างระเบียบดังกล่าว[38] แล้วจึงเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงอย่างไร ปัจจุบันยังคงใช้ระเบียบเดิม เนื่องจากร่างระเบียบนี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ และไม่ถูกประกาศมติให้ทราบ อันหมายความว่าร่างระเบียบนี้ถูกปัดตกแล้ว

ในส่วนของพฤติกรรมของนักเรียน พบว่าร้อยละ 100 มีพฤติกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลายไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม[24]

ด้านกิจกรรม แก้ไข

กิจกรรม E-SPORT แก้ไข

กิจกรรมภายในรั้วโรงเรียนส่วนใหญ่จัดขึ้นโดยสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[39] โดยมักจะจัดกิจกรรมตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งกิจกรรม E-SPORT ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สานต่อมาตั้งแต่สภานักเรียนปีการศึกษา 2563 มาจนถึงปัจจุบัน[40] โดยเป็นกิจกรรมที่จะเปิดให้นักเรียนได้แข่งขันทักษะในด้านการเล่นเกม โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลตามที่สภานักเรียนได้ประกาศไว้ เกมที่ได้จัดการแข่งขันเมื่อผ่านมา ได้แก่ เกมอารีนาออฟเวลอร์ เกมวาโลแรนต์

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง KPAOS แก้ไข

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง KPAOS (มักเรียกสั้น ๆ ว่า พี่รหัสน้องรหัส) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสภานักเรียน เพื่อสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่นให้กับนักเรียน โดยจำลองจากกิจกรรมรับน้องใหม่ ในหลาย ๆ คณะในระดับมหาวิทยาลัย[41] เริ่มต้น สภานักเรียนจะให้นักเรียนทุกคนเข้ากลุ่มสายรหัส โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จะต้องสืบหาสมาชิกภายในสายรหัสคนอื่น ๆ และจะมีการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันในวันเฉลยพี่รหัสน้องรหัส โดยกิจกรรมนี้ได้สานต่อจากปีการศึกษา 2565 จนถึงปัจจุบัน

กิ่งจันวิชาการ (KPAOS OPEN HOUSE) แก้ไข

 
ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือของมรภ. และสสวท.

กิจกรรมกิ่งจันวิชาการ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งกิจกรรมนั้นจะแบ่งออกเป็นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-120 จะมีสิทธิ์เข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สสวท.[42] โดยกิจกรรมกิ่งจันวิชาการนี้ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านต่าง ๆ ให้รุ่นน้อง หรือนักเรียนต่างโรงเรียน[6]

กิ่งจันเกมส์ แก้ไข

กิ่งจันเกมส์ หรือ กีฬาสีภายใน จะจัดขึ้นในทุก ๆ ปี (ยกเว้นปีการศึกษา 2564 ซึ่งหยุดจัดกระทันหันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) โดยแบ่งออกเป็น 4 สี สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู และสีม่วง โดยจะมีการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และเปตอง มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี รวมถึงมีขบวนพาเหรดของแต่ละสี[43][44] (ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ถูกยกเลิกการเดินขบวนพาเหรดชั่วคราวเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน แก้ไข

 
วงคอนเสิร์ต "กิ่งจัน-ลูกจัน" ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

จะจัดขึ้นทุก ๆ วันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันที่โรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ขึ้น[9] โดยในกิจกรรมวันสถาปนานั้น ช่วงเช้าจะเป็นการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความสิริมงคลต่อโรงเรียน และช่วงบ่ายมักจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียน เช่น คอนเสิร์ตของวงกิ่งจัน - ลูกจัน ซึ่งเป็นวงดนตรีโดยนักเรียนในโรงเรียน โดยกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักในสถาบัน ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้เป็นประเพณีที่ดีงามต่อไป[27][45]

วันปัจฉิมนิเทศ แก้ไข

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ถือเป็นวันสำคัญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เนื่องจากเป็นวันที่นักเรียนจะร่วมกันแสดงความยินดีต่อพี่ ๆ ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไป โดยจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พี่ ๆ ได้รับความยินดีจากรุ่นน้อง และระลึกถึงพระคุณครู เช่น การมอบของที่ระลึกให้รุ่นพี่, พิธีผูกข้อมือแก่ผู้สำเร็จการศึกษา, การกล่าวแสดงความรู้สึกของนักเรียนที่มีในรั้วโรงเรียน[31] ฯลฯ โดยวันจัดกิจกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน แต่มักจัดในทุก ๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์เช่นกัน

วันเกียรติยศ แก้ไข

เป็นอีกวันที่สำคัญสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เปรียบเสมือนวันรับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตัวเอง โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะสวมสูทของโรงเรียน ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะสวมชุทครุย ซึ่งส่วนใหญ่งานวันเกียรติยศ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมงาน Prom ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการอำลาก่อนที่จะแยกย้ายไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา[46] โดยวันเกียรติยศนั้นจะจัดขึ้นทุก ๆ ปี แต่ไม่มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าจัดขึ้นในวันที่เท่าใด

ทำเนียบผู้อำนวยการ[47] แก้ไข

 1. นายธงชาติ เวสพันธ์ (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2555 - 2556
 2. นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2556 - 2558
 3. นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2558 - 2559
 4. นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง ปีการศึกษา 2559 - 2562
 5. นายโสภณ พานิช (รักษาการในตำแหน่ง) ปีการศึกษา 2562
 6. นางบุษกร หอกุล ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน[17]

อาคารสถานที่[24] แก้ไข

 
บรรยากาศภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 1. อาคาร 1 และอาคาร 2 ใช้เป็นสถานที่ตั้งอาคารเรียน (อาคารจันหอมและจันโอ)
 2. อาคาร 3 ใช้เป็นห้องอาหาร ห้องสำนักงาน ห้องประชุม (อาคารจันอิน)
 3. อาคาร 4 ใช้เป็นอาคารยิมเนเซียม (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 4. อาคารหอพักครู 2 หลัง ใช้สำหรับครูบุคลากร
 5. โรงเพาะชำ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
 6. อาคารจันผา สำหรับการสอนว่ายน้ำ[23]
 7. อาคารประกอบ จัดเป็นอาคารอเนกประสงค์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)[48]
 8. สนามกีฬา ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล/ฟุตซอล และสนามฟุตบอล

รางวัล แก้ไข

 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาพอเพียง"
 • โล่เกียรติยศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลำดับ 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[49]
 • โล่เกียรติยศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท พัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อันดับที่ 1[49]
 • โล่เกียรติยศสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด เป็นอันดับ 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6[50]
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ประจำปีการศึกษา 2563
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการศึกษา: โครงการสร้างฐานกำลังเยาวชนคนกระบี่ ยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต[51]

อ้างอิง แก้ไข

 1. คำอ่านของ "KPAOS" ซึ่งเป็นตัวย่อของโรงเรียน
 2. เพี้ยนเสียงมาจากคำอ่านของ "KPAOS" ซึ่งเป็นตัวย่อของโรงเรียน เช่น พรรค K-PAOS ไข่ดาว ซึ่งโลโก้พรรคเป็นรูปใบไม้และไข่ดาว อาจสื่อถึงใบกะเพราในเมนูผัดกะเพรา ซึ่งมักจะรับประทานคู่กับไข่ดาว
 3. 3.0 3.1 "MOU Collaboration between Phuket Rajabhat University and Krabi Provincial Administration Organization School to develop the Science – Math Program - Phuket Rajabhat University". pkru.ac.th.
 4. "แผนที่ตั้งโรงเรียน" ในเว็นโรงเรียน
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 6. 6.0 6.1 6.2 "คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง". kpaos.ac.th. สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
 7. "ประวัติและความเป็นมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่". kpaos.ac.th.
 8. ๑ ทศวรรษ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ #จุดเริ่มต้น. สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 9. 9.0 9.1 (ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. ไฟล์เลียบแบบจากโพสต์ของสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. เพื่อให้อ่านได้ง่าย (ไม่พบไฟล์ต้นฉบับ)
 10. สถาปนา 5 ปี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. ณฐกร สุเมธวรนิธิ.
 11. "Yoodtana Moolmas". www.facebook.com.
 12. พร้อม...รับเปิดเทอมใหม่ กับอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวักกระบี่.... โพสต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558.
 13. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ซึ่งลงชื่อรับรองโดยนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล และเป็นปีการศึกษาแรกที่สอบ ณ อาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่)
 14. เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 15. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่. 13 มิถุนายน 2562. ข่าวในพระราชสำนัก.[1]
 16. แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ซึ่งลงชื่อรับรองโดยนายโสภณ พานิช)
 17. 17.0 17.1 "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่." (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-03-22. สืบค้นเมื่อ 2023-03-22.
 18. "KPAOS Student Council". www.facebook.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์) (ลิงก์ไฟล์ในโพสต์เสีย)
 19. ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 20. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กระทรวงศึกษาธิการ.
 21. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กระทรวงศึกษาธิการ.
 22. 22.0 22.1 อบจ กระบี่, สืบค้นเมื่อ 2023-04-21
 23. 23.0 23.1 วิดิทัศน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ทางการขึ้นมาหน่อย) , CatEatMars CH.
 24. 24.0 24.1 24.2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. "ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู ร.ร. อบจ.กระบี่ มุ่งพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน". www.wu.ac.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 26. การทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับ ETS เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบ TOEFL "ITP". เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 27. 27.0 27.1 27.2 ลูกจันสาร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ปีที่ 1 เล่มที่ 1. (2565). โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 28. "เมื่อวานนี้ (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการสอบ MU GRAD TEST เพื่อเติมเต็มให้นักเรียนมีทักษะความรู้ในด้านการฟัง ก..." โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 29. นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวศุทธินี นฤภัย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และนายวัลลภ ประกอบนพเก้า อาจารย์พิเศษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ม.5). โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 30. แนะแนวเข้าศึกษาต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. นิยม เส้งย่อง
 31. 31.0 31.1 "คลิปวีดิโอสัมภาษณ์ KPAOS6🤍💚 | By KPAOS Student Council | Facebook". www.facebook.com.
 32. "งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม". มูลนิธิยุวพัฒน์.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 33. "อัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงร.9 สร้าง "คุณธรรม"". สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 2017-02-27.
 34. ระเบียบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยความประพฤติ การลงโทษ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๙. หน้าที่ 128 ของคู่มือผู้ปกครอง
 35. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548. กระทรวงศึกษาธิการ.
 36. งานทะเบียนและงานวัดผล. แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบ. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 37. เนื่องจากทางสภานักเรียนได้รับการเสนอเรื่องมาจากนักเรียนในโรงเรียนเรื่องอยากเปลี่ยนทรงผมจึงขอเชิญนักเรียนเสนอแบบทรงผมที่ต้องการให้เป็น และอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริง. สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 38. ประธานสภานักเรียน, รองประธาน และกรรมการ เสนอร่างระเบียบทรงผมนักเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 อาคารจันอิน โดยมติที่ประชุมให้ปรับแก้ร่างระเบียบทรงผมบางประการ และพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว. สภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 39. บัญชีอินสตาแกรมสภานักเรียน และเพจสภานักเรียน
 40. อินสตาแกรมพรรคพิง โดยปัจจุบันได้กลายเป็น Pakping Studygram ซึ่งได้ประกาศนโยบายกิจกรรม E-SPORT เป็นนโยบายที่สานต่อจากคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นก่อน
 41. Admin (2019-07-09). "พาไปดู กิจกรรมรับน้องใหม่ 9 รั้วมหาวิทยาลัย - #รับน้องสร้างสรรค์2562". Campus : Campus Star (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 42. "ประกาศนียบัตร ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2". โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 43. นายก อบจ กระบี่ เปิดกีฬา กิ่งจัน เกมส์ ครั้งที่ 2556 (09-10-56), สืบค้นเมื่อ 2023-04-21
 44. "กิ่งจันเกมส์ครั้งที่7 #โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | Dek-D.com". Dek-D.com > Board.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 45. "#งานวันสถาปนาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ครบรอบ 7 ปี". โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 46. "#กิจกรรมพิธี วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561และ งานพรอม 2019". โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่.
 47. "ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่". kpaos.ac.th.
 48. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ม.๗ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเส็กทรอนิกส์ (e-bidding).[ลิงก์เสีย] องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่. (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563).
 49. 49.0 49.1 "รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด". กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
 50. "รางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด". กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.
 51. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบรางวัลยกย่องหน่วยงานองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณจังหวัดกระบี่ ปี 2564 พร้อมมอบนโยบายแก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.