เปิดเมนูหลัก

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ ๔๓๗ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

จัดตั้งขึ้นในที่ดินวัดร้างของวัดมังคุดและวัดพระเดิม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช เลขที่ ๔๓๗ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

จัดตั้งขึ้นในที่ดินวัดร้างของวัดมังคุดและวัดพระเดิม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรก โดยมี นายศิริ ภูริพงศ์ (ขุนภูริพงศ์ศึกษากร) ศึกษาธิการอำเภอเมือง

เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้โอนไปสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สังกัดเทศบาล กรมสามัญศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ตามลำดับ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เป็นโรงเรียนทดลองทางวิชาการ โรงเรียนนำร่องโครงการตามนโยบาย

และโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับชื่อของโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากการใช้ชื่อตามหน่วยงานที่สังกัด มาเป็น

ตามความนิยมของประชาชนว่า "โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ" และใช้ชื่อย่อ "พ.ธ." ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีนี้ ทุกช่วงชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จำนวนห้องเรียนปัจจุบันแก้ไข

พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๔๘dกว่าคน ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวน ๓ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๑ ห้องเรียน มีครูจำนวน ๑๐๒ คน นักเรียน จำนวน 3000คน

ผู้บริหารแก้ไข

 • นายนัฐพล เพ็งเมือง : ผู้อำนวนการโรงเรียน
 • นางสาววีณา นรสิงห์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 • นายอุส่าห์ ดำวงศ์ : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
 • นายไกรศักดิ์ รักษ์ดีช่วย : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 • นายนำศักดิ์ หนูคง : รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

บุคลากรแก้ไข

 • นางพวงทิพย์ ประสานเกษม : หัวหน้าสายชั้น ป.1
 • นายสกุล ผลประดิษฐ์ : หัวหน้าสายชั้น ป.2
 • นางโสภิต เหมทานนท์ : หัวหน้าสายชั้น ป.3
 • นางพิมลพรรณ พงษา : หัวหน้าสายชั้น ป.4
 • นายประมล ถนนทอง : หัวหน้าสายชั้น ป.5
 • นางนวลพร ดาวัลย์ : หัวหน้าสายชั้น ป.6
 • นางฉวีวรรณ จีนชาวนา : หัวหน้าสายชั้นมัธยม

เจ้าหน้าที่แก้ไข

 • นางพิศมร เจริญสุข :นักวิชาการเงิน/บัญชี
 • นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายเทพสุวรรณ เสถียรกิจ : ยามรักษาความปลอดภัย
 • นายเชาวลิต ขวัญพิชิต : พนักงานขับรถยนต์
 • นายหลา เพิงรัตน์/นายประยุทธ ทองดี : นักการ

อาคารและสภาพแวดล้อมแก้ไข

สภาพแวดล้อมแก้ไข

โรงเรียนอยู่ใจกลางเมืองมีสภาพตามบรรยากาศเมือง

ทิศทางแก้ไข

เกี่ยวกับโรงเรียนแก้ไข

สถานที่ศักด์สิทธิ์แก้ไข

 • ต้นแม่ม่วง-เป็นต้นมะม่วงซึ่งมีอายุมากกว่าโรงเรียนอยู่กับโรงเรียนมาช้านาน

กิจกรรมของโรงเรียนแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข