โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ (อังกฤษ: Wat Pramahatart School School; ตัวย่อ: พ.ธ.) เป็นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
Wat Pramahatart School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ธ.
คำขวัญวินัยดี มีวิชาการ พลานามัยสมบูรณ์
สถาปนา6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ผู้อำนวยการนายนัฐพล เพ็งเมือง
สี   สีน้ำเงิน-สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
เว็บไซต์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

ประวัติ แก้

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 โดยจัดตั้งขึ้นบริเวณที่ดินวัดร้างของวัดมังคุดและวัดพระเดิม ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรก โดยมีนายศิริ ภูริพงศ์ (ขุนภูริพงศ์ศึกษาการ) ศึกษาธิการอำเภอเมือง เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้โอนไปสังกัดหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ

ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระมหาธาตุได้เปิดสอน 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร แก้

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ได้แบ่งการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ

 • ระดับปฐมวัย
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 30 คน (60 คน)
 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 7 ห้อง ห้องละ 40 คน (280 คน)
  • โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology Program ; SMTP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง ห้องละ 30 คน (30 คน)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 2 ห้อง ห้องละ 40 คน (80 คน)

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายศิริ ภูริพงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2465
2 นายนาถ สังขนิยม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2467
3 นายเลื่อน ทองธวัช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2467 พ.ศ. 2472
4 นายกิมให้ มัทยาท ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2476
5 นายเปลี่ยน บำรุงพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2507
6 นายอบรม สันภิบาล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2507
7 นางสาวอักษร มณีวัตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2527
8 นายถนอม นงค์นวล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2531
9 นายสมปอง เพชรช่วย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541
10 ดร.อมร เพิงใหญ่ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551
11 นายนิพนธ์ ทองนอก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2557
12 ดร.สมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560
13 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563
14 นายประยูร เจริญวรรณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ แก้

โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ" ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 5 อาคาร คือ

 • อาคาร ๑
 • อาคาร ๒
 • อาคาร ๓
 • อาคาร ๔
 • โรงอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้