โรงเรียนพระกุมารศึกษา

โรงเรียนพระกุมารศึกษา เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเขตเขตมิสซังอุบลราชธานี ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ ถนนพยัคฆ์ - ดอนหลี ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นอนุบล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนพระกุมารศึกษา
The Holy Infant Jesus Suksa School

The Holy Infant Jesus Suksa School
ตราประจำโรงเรียนพระกุมารศึกษา
ที่ตั้ง
762 ถนนพยัคฆ์ - ดอนหลี ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 41100
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ก. / PK
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญคุณธรรม นำความรู้
วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
หน่วยงานกำกับเขตมิสซังอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้จัดการโรงเรียนบาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ระดับปีที่จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ สีน้ำเงิน - ขาว
เพลงมาร์ชพระกุมาร
เว็บไซต์www.holysuksa.ac.th

สัญลักษณ์ แก้

ตรา สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน แก้

 • ตราประจำโรงเรียน

ภายในรูปวงกลม เป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงตามปรัชญาดังนี้

  • วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
  • เทียนจุด คือ คุณธรรม
  • หนังสือ คือ ปัญญา
  • แสงเทียน คือ ชีวิตที่ต้องการพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้า
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ประกอบด้วยพระกุมาร พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ พระกุมาร ที่เป็นชื่อของโรงเรียนนั้น มาจากชื่อของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อเยาว์วัย ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และพระมารดา คือพระแม่มารีย์ ซึ่งโรงเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับ ในด้านการให้การอบรมในชีวิตครอบครัว อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ในสังคม ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรก ดังคติพจน์ที่ว่า “ครอบครัวดี สังคมดี” และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียน จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม[1]

 • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - ขาว

คติพจน์และปรัชญา แก้

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คุณธรรม นำความรู้
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

ประวัติ แก้

ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน แก้

อาคาร สถานที่ แก้

ประกอบด้วยอาคารพระกุมารเยซู อาคารเรียนประถมศึกษา โรงอาหาร หอประชุมและสนามฟุตบอล

การจัดการศึกษา แก้

หลักสูตรที่เปิดสอน แก้

ระดับปฐมวัย แก้

เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา แก้

เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้หลักสูตรโรงเรียนพระกุมารศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [2]

ระดับมัธยมศึกษา แก้

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-15. สืบค้นเมื่อ 2017-10-10.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-16. สืบค้นเมื่อ 2017-10-10.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้