โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นโรงเรียนประจำตำบลชื่นชม ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอชื่นชม จึงได้กลายเป็นโรงเรียนประจำอำเภอชื่นชม เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต สะดืออิสาน

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
Chuen Chom Pittayakarn School
ตราประจำโรงเรียน
ตึกสร้างด้วยอิฐ ชีวิตสร้างดวยปัญญา
73 หมู่ 10 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 44160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Chuen Chom Pittayakarn School
อักษรย่อ ช.ช. CCPK
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 22 มีนาคม พ.ศ. 2520

(43 ปี 142 วัน)

รหัส 1044410634
ผู้อำนวยการ นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ████ ฟ้า - แดง
เพลง มาร์ชชื่นชมพิทยาคาร
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยม ประจำตำบล ในปีการศึกษาแรกคือปีพ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2520 โดยมีนายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท เป็นผู้บริหารคนแรก

ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียชื่นชมพิทยาคาร ได้เข้าเป็นศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษาแห่งเดียวของอำเภอชื่นชและเป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันม[1]

สัญลักษณ์แก้ไข

ตราและสีประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ตราโรงเรียน ขอบรอบนอกมีชื่อโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตรงกลางเป็นรูปนกพิราบชาว หมายถึง การสื่อสารทางการศึกษาให้กว้างไกล ด้านล่างมีชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 26
 • สีประจำโรงเรียน ฟ้า - แดง
  • สีฟ้า หมายถึง ความมีเกียรติ สง่างาม
  • สีแดง หมายถึง ความหนักแน่น สุขุม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คำขวัญและต้นไม้ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • คติพจน์ ตึกสร้างด้วยอิฐ ชีวิตสร้างดวยปัญญา
 • คำขวัญ เรียนดี ประฤติดี มีวินัย น้ำใจงาม
 • อัฒลักษณ์ ประหยัดและออม[2]

ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท พ.ศ.2520 - 2525 ครูใหญ่
2 นายเสรี ซ่อนกลิ่น พ.ศ.2525 - 2528 ผู้อำนวยการ
3 นายประยูร เนื่องโนราช พ.ศ.2528 - 2537 ผู้อำนวยการ
4 นายสุรัตน์ โกษาทอง พ.ศ.2537 - 2540 ผู้อำนวยการ
5 นายบรรจง สุรมณี พ.ศ.2540 - 2542 ผู้อำนวยการ
6 นายไพบูลย์ อนุแสน พ.ศ.2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
7 นายวิศุทธิ์ ทะวิลา พ.ศ.2543 - 2545 ผู้อำนวยการ
8 นายพงษ์สวัสดิ์ บุญเสริม พ.ศ.2545 - 2546 ผู้อำนวยการ
9 นายเกริกชัย ธีรภัคสิริ พ.ศ.2546 - 2547 ผู้อำนวยการ
10 นางทัศนาวดี โพนเมืองหล้า พ.ศ.2547 - 2549 ผู้อำนวยการ
11 นายเรืองยศ ไชยศึก พ.ศ.2549 - 2555 ผู้อำนวยการ
12 นายวีระชัย มุ่งหมาย พ.ศ.2555 - 2558 ผู้อำนวยการ
13 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่แก้ไข

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

อาคารเรียนแก้ไข

 
อาคารเรียน

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ตั้งขึ้นในที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ในเนื่อที่ 52 ไร่ 1 งาน ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง อาคารหอประชุม โรงอาหาร สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามบาสเกตบอล[3]

การจัดการศึกษาแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวมแปดกลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียนแก้ไข

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข