แม่เจ้าศรีโสภา

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าศรีโสภา)

แม่เจ้าศรีโสภา ทรงเป็นพระธิดาในพระยาวังขวา (เจ้าคำเครื่อง ณ น่าน) ประสูติแต่เจ้านางภูคา และทรงเป็นพระนัดดา (หลานปู่)ใน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 และเป็นอัครชายาในเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 64 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

แม่เจ้าศรีโสภา
พระนามแม่เจ้าศรีโสภา
พระอิสริยยศราชเทวีในเจ้านครน่าน
ฐานันดรศักดิ์แม่เจ้า อัครชายา
ราชวงศ์ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบิดาพระยาวังขวา (เจ้าคำเครื่อง ณ น่าน)
พระมารดาเจ้านางภูคา ณ น่าน
พระสวามีเจ้ามหาพรหมสุรธาดา
พระบุตรเจ้าสุริยวงศ์ (น้อยอินทนนท์ ณ น่าน)
เจ้าบัวเขียว ณ น่าน
เจ้าบุรีรัตน์ (ขัติยศ ณ น่าน)
เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)

พระประวัติแก้ไข

เจ้าศรีโสภา เป็นธิดาในพระยาวังขวา (เจ้าคำเครื่อง ณ น่าน) ราชโอรสในพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 กับเจ้านางภูคา ณ น่าน

ราชโอรส/ธิดาแก้ไข

เจ้าศรีโสภา และเจ้ามหาพรหมสุรธาดา มีราชโอรส-ธิดาร่วมกัน 4 องค์ได้แก่

  1. เจ้าสุริยวงศ์ (น้อยอินทนนท์ ณ น่าน)
  2. เจ้าบัวเขียว สมรสกับเจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน)
  3. เจ้าบุรีรัตน์ (ขัติยศ ณ น่าน) สมรสกับเจ้านางจันทรประภา ณ น่าน
  4. เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) สมรสกับเจ้าบุญสม ณ น่าน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พ.ศ. 2449 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) (ฝ่ายใน)[1]

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ตอนที่ 35 เล่ม 23, 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 125, หน้า 893