อาดัม (ฮีบรู: אָדָם; แอราเมอิก: ܐܕܡ; อาหรับ: آدم; อังกฤษ: Adam) เป็นมนุษย์คนแรกที่พระยาห์เวห์ทรงสร้างขึ้นจากดิน ตามคติของศาสนาอับราฮัม ปรากฏทั้งในคัมภีร์ฮีบรู คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม และอัลกุรอาน

อาดัม
อัครบิดร
เกิดถูกสร้างในวันที่ 6
สวนเอเดน
เสียชีวิตประมาณ 930 ปี AM
สักการะ ในโรมันคาทอลิก
วันฉลอง24 ธันวาคม
องค์อุปถัมภ์ชาวสวน และช่างเย็บผ้า
อาดัม
บุคคลในคัมภีร์ไบเบิล
Michelangelo, Creation of Adam 03.jpg
คู่สมรสเอวา
ลิลิธ
บุตรอะวาน (ลูกสาว)
คาอิน (ลูกชาย)
อะซูรา (ลูกสาว)
อาเบล (ลูกชาย)
เซท (ลูกชาย)
อัคลิมา (ลูกสาว)

ตามคติของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์ อาดัมเป็นเพียงมนุษย์คนแรกของโลก แต่ตามคติของอิสลามอดัมยังเป็นนบีท่านแรกของอัลลอฮ์ด้วย

อดัมและภรรยาชื่อเอวา เดิมพระเจ้าประทานอยู่ในสวนเอเดน ต่อมาภายหลังถูกซาตานหลอกลวงให้ประพฤติผิด เกิดเป็นบาป ทำให้ถูกไล่จากสวนเอเดน

คริสต์ศาสนาแก้ไข

ในคัมภีร์ไบเบิล กล่าวถึง Adam ทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์โลก ที่ว่าด้วยการทรงสร้างของพระเจ้า ดังเช่นที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล และในมุมมองด้านศาสนาเปรียบเทียบ ดังที่ได้กล่าวถึงในไว้ในหนังสือเล่มอื่น ๆ

กำเนิดมนุษย์แก้ไข

ในคัมภีร์ไบเบิล ได้กล่าวว่า พระเจ้าทรงใช้เวลาสร้างโลกทั้งสิ้น 6 วัน โดยทรงสร้างมนุษย์ในวันที่ 6 ของการทรงสร้าง ในหนังสือปฐมกาล บทที่ 2 [1] ได้กล่าวถึงไว้ว่า พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ บนโลกใบนี้ เนื่องจากพระเจ้าทรงระบายลมปราณให้แก่มนุษย์ด้วย อาจเรียกลมปราณว่าวิญญาณเป็นเหตุให้หลังจากมนุษย์ตายลง ร่างกายจึงสูญสลายกลับกลายเป็นดินเช่นเดิม

กำเนิดเอวาแก้ไข

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมมนุษย์ผู้ชายขึ้นมาแล้ว ทรงเห็นว่ายังไม่มีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา จึงทรงกระทำให้เขาหลับไปและทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้น ชายนั้นจึงว่า "นี่‍แหละ กระ‌ดูก​จาก​กระ‌ดูก​ของ​เรา เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของ​เรา จะ​เรียก​คน​นี้​ว่า​หญิง เพราะ​คน​นี้​ออก​มา​จาก​ชาย" แรกเริ่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงเปลือยกายกันอยู่ไม่อายกัน เพราะยังมีจิตใจบริสุทธิ์ [2]

ความบาปแก้ไข

ในคติทางศาสนา บาปเข้ามาสู่มนุษย์ครั้งแรกในโลก จากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของเอวา เพราะถูกล่อลวงโดยมารให้สงสัยในคำสั่งของพระเจ้า และไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

เนื่องจากเอวาไม่เชื่อฟัง ดังนั้นผู้หญิงจึงได้รับโทษให้รับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือการอุ้มท้องและการคลอดบุตร เพื่อเตือนให้มนุษย์ระลึกถึงความเจ็บปวดจากการมีบาป ดังพระดำรัสของพระเป็นเจ้าในหนังสือปฐมกาลบทที่ 3 ข้อที่ 16 ว่า "เรา​จะ​เพิ่ม​ความ​ทุกข์​ลำ‌บาก​มาก​ขึ้น​แก่​เจ้าและ​เมื่อ​เจ้า​มี‍ครรภ์ เจ้า​จะ​คลอด‍บุตร​ด้วย​ความ​เจ็บ‍ปวดถึง‍กระ‌นั้น เจ้า​จะ​ยัง​ปรารถ‌นา​ใน​สามี​ของ​เจ้าและ​เขา​จะ​ปก‍ครอง​ตัว​เจ้า"[3]

ขณะที่ Adam ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเชื่อภรรยา ดังนั้นผู้ชายจึงได้รับโทษให้ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ดังที่พระเจ้าทรงตร้สไว้ว่า "เจ้า​จะ​ต้อง​หา‍กิน​ด้วย​เหงื่อ​อาบ‍หน้าจน​เจ้า​กลับ​ไป​เป็น​ดิน เพราะ​เจ้า​ถูก​นำ​มา​จาก​ดินและ​เพราะ​เจ้า​เป็น​ผง‍คลี​ดิน และ​เจ้า​จะ​กลับ​เป็น​ผง‍คลี​ดิน​ดัง‍เดิม"[4]

ลักษณะความเป็นบุคคลของมนุษย์แก้ไข

ลักษณะความเป็นบุคคลของมนุษย์ในพระฉายของพระเจ้า[5] พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าเชื้อสายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจตนารมณ์พิเศษของพระเจ้า ตามพระฉายของพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ ฉะนั้น อดัมและเอวาจึงไม่ใช่ผลผลิตของวิวัฒนาการ เพราะพวกเขาถูกสร้างตามพระลักษณะของพระเจ้า พวกเขาจึงสามารถตอบสนองและมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรัก พระเกียรติสิริ และความบริสุทธิ์ของพระองค์

เราสังเกตพระลักษณะของพระเจ้าอย่างน้อยสามประการในมนุษย์คือ อาดัมและเอวามีลักษณะด้านศีลธรรมของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์ มีใจรักและปรารถนาที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขามีพระลักษณะด้านสติปัญญาของพระเจ้า พวกเขาถูกสร้างให้มีวิญญาณ ความคิด อารมณ์ และอำนาจในการเลือก ในความรู้สึกบางอย่างลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์ก็เป็นพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นกับสัตว์ต่าง ๆ พระเจ้าประทานพระฉายแก่มนุษย์ซึ่งพระองค์สามารถปรากฏให้เห็นได้ในพันธสัญญาเดิม และในรูปแบบที่พระบุตรของพระองค์จะมาปรากฏในวันหนึ่งข้างหน้า

เมื่ออดัมและเอวาทำบาป พระลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในพวกเขาก็เสื่อมลงอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่ได้ถูกทำลายจนหมดสิ้น แน่นอนที่ความเหมือนพระเจ้าในด้านศีลธรรมเสื่อมลงเมื่อพวกเขาทำบาป ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สมบูรณ์และบริสุทธิ์อีกต่อไป แต่มีแนวโน้มที่จะทำบาป ซึ่งพวกเขาถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน พันธสัญญาใหม่ยืนยันความเสื่อมจากพระลักษณะของพระเจ้าเมื่อกล่าวว่า ผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่จะได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพดังเดิมที่มีความเหมือนพระเจ้าในด้านศีลธรรม ในเวลาเดียวกัน มนุษย์ที่เป็นคนบาปยังมีความเหมือนพระเจ้าในด้านอื่น ๆ คือ ด้านสติปัญญา และความสามารถในการสามัคคีธรรมและสื่อสารกับพระองค์ พระลักษณะของพระเจ้าในส่วนนี้ก็เสื่อมลงเช่นกัน แต่ไม่สูญหายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปในสวนเอเดน

ในศาสนาอิสลามแก้ไข

ศาสนาอิสลามเชื่อว่า อาดัม เป็นมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นจากดินด้วย พระหัตถ์ขวาของพระองค์ แล้วพระองค์ทรงเป่าวิญญาณ เพื่อเป็นเคาะลีฟะฮ์ (ตัวแทน) บนแผ่นดินโลก นอกจากนี้มุสลิมยังเชื่อว่า อาดัม เป็นผู้เผยพระวจนะคนแรก และถือเป็นมุสลิมคนแรก

พงศาวลีแก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
อาดัม
 
เอวา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาอิน
 
 
 
อาเบล
 
 
 
เสท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอโนค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอโนช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​อิ‌ราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคนัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม‌หุ‌ยา‌เอล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาหะลาเลล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​เม‌ธู‌ชา‌เอล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยาเรด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาดาห์
 
ลาเมค
 
 
 
​ศิล‌ลาห์
 
 
 
เอโนค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยา‌บาล
 
ยู‌บาล
 
ทู‌บัล‍คา‌อิน
 
นา‌อา‌มาห์
 
เมธูเสลาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาเมค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โนอาห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชม
 
ฮาม
 
ยาเฟท

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือปฐมกาล บทที่ 2, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  2. หนังสือปฐมกาล 2:23-25, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  3. หนังสือปฐมกาล 3:16, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  4. หนังสือปฐมกาล 3:19, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011
  5. หนังสือปัญญาจารย์ บทที่ 12 หน้า 1196, ลักษณะความเป็นบุคคลของมนุษย์, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับอธิบาย "ชีวิตครบบริบูรณ์" 2008

ดูเพิ่มแก้ไข