ระวังสับสนกับ ลูซิเฟอร์

ตามคติศาสนาอับราฮัม ซาตาน (ฮีบรู: שָּׂטָןsatan หมายถึง "ศัตรู หรือ ปฏิปักษ์"; อาหรับ: شيطانชัยฏอน หมายถึง "หลงผิด") เป็นสิ่งที่นำพาความชั่วร้ายและเป็นผู้ชักจูงมวลมนุษย์ไปในทางที่ผิด[1][2] ในบางศาสนาสอนว่าซาตานคือทูตสวรรค์ที่เคยเปี่ยมด้วยความงดงามและเป็นที่เคารพ แต่ไม่ว่าซาตานจะเคยเป็นทูตสวรรค์จริงหรือไม่ คัมภีร์ของหลายศาสนาล้วนบอกตรงกันว่าซาตานเป็นผู้ทำให้เกิดสงครามบนสวรรค์จนจนเองตกจากสวรรค์ ซานตานได้ล่อลวงมนุษย์ชาติไปสู่การโกหกและบาป จึงกลายเป็นผู้มีอำนาจในโลกมนุษย์

เทวทูตตกสวรรค์ โดย อแล็กซ็องดร์ แคบาแนล 1847

ในคัมภีร์ฮีบรู "ซาตาน" ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในฐานะพระอัยการสวรรค์ เป็นหนึ่งในบุตรแห่งพระเจ้าซึ่งขึ้นต่อพระยาห์เวห์ ซาตานเป็นพระอัยการผู้ฟ้องร้องความผิดบาปของชนชาติยิวต่อพระยาห์เวห์องค์ตุลาการ ซาตานเบิกตัวโยชูวามหาปุโรหิตต่อหน้าพระยาห์เวห์ในสภาพที่สวมเสื้อผ้าสกปรก[3] พระยาห์เวห์ทรงตำหนิซาตาน[4] และสั่งประทานเสื้อผ้าสะอาดให้โยชูวา แสดงถึงการที่พระองค์ทรงอภัยแก่ชนชาติยิว[4]

พันธสัญญาใหม่ระบุว่าซาตานเป็นศัตรูตัวฉกาจ เป็นตัวแทนแห่งภัยชั่วร้ายอย่างแท้จริง บางครั้งก็เรียกว่ามาร เป็นสัญลักษณ์ของความชิงชัง คำว่า "ซาตาน" มักไม่เป็นที่กล่าวถึงโดยตรงในคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ แต่ใช้คำว่า ὁ δράκων (dragon) ซึ่งโรมันคาทอลิกแปลว่า "มังกร" ส่วนโปรเตสแตนต์แปลว่า "พญานาค"[5] และใช้คำว่า "ศัตรู/ปฏิปักษ์"[6] (adversary) แทน โดยมักปรากฏภาพอัครทูตสวรรค์มีคาเอลกำราบพญานาคอยู่ตามอาสนวิหารต่าง ๆ โดยในหนังสือวิวรณ์ระบุถึงพญานาคและเหตุการณ์นั้นไว้ว่า "...พญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา และบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอัน และหางของพญานาคตวัดดวงดาวหนึ่งส่วนสามในท้องฟ้า แล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลก...ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไป พญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลก และเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วย"[7]

ในพระวรสารนักบุญมัทธิว เมื่อครั้งพระเยซูจะเดินทางเข้ากรุงเยรูซาเลม ทรงถูกเปโตรอัครสาวกหยุดยื้อไว้เพราะไม่ต้องการให้เหตุร้ายเกิดกับพระองค์ พระเยซูได้ตำหนิเปโตรอย่างรุนแรงว่า "จงไปให้พ้น เจ้าซาตาน เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า แต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์"[8]

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
 1. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, page 290, Wendy Doniger
 2. Leeming, David Adams (2005). The Oxford Companion to World Mythology. Oxford University Press. p. 347. ISBN 978-0-19-515669-0.
 3. เศคาริยาห์ 3
 4. 4.0 4.1 Kelly 2006, p. 24.
 5. หนังสือวิวรณ์ 12:9
  "มังกรใหญ่ คืองูดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อว่าปีศาจและซาตาน ผู้ล่อลวงผู้อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินให้หลงไป ถูกโยนลงมาบนแผ่นดิน บริวารของมันก็ถูกโยนลงมาด้วย" (พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์)
  "พญา‍นาค​ใหญ่​ตัว​นั้น​คือ​งู​ดึก‍ดำ‌บรรพ์ ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​มาร​และ​ซา‌ตาน​ผู้​ล่อ‍ลวง​มนุษย์​ทั้ง‍โลก มัน​ถูก​โยน​ลง​มา​ที่​แผ่น‍ดิน​โลก และ​เหล่า​บริ‌วาร​ของ​มัน​ถูก​โยน​ลง​มา​กับ​มัน​ด้วย" (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)
  "And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him." (HOLY BIBLE (ESV))
 6. หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง 5:4
  "แต่บัดนี้ พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานสันติภาพรอบด้าน ไม่มีศัตรูหรือเหตุร้ายที่จะต้องกลัว" (พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์)
  "แต่​บัด‍นี้​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ทรง​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ได้​หยุด‍พัก​รอบ‍ด้าน ปฏิ‌ปักษ์​หรือ​เหตุ‍ร้าย​ก็​ไม่‍มี" (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)
  "But now the Lord my God has given me rest on every side. There is neither adversary nor misfortune." (HOLY BIBLE (ESV))
 7. วิวรณ์ 12:3-9 1971 Thailand Bible Society
 8. มัทธิว 16:23 พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011
บรรณานุกรม
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011. กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2011. 2,695 หน้า. ISBN 978-616-721-871-7
 • พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014. 2495 หน้า. ISBN 978-616-361-361-5
 • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 505-506. ISBN 978-616-7073-03-3

ดูเพิ่มแก้ไข